Rechtspraak

26/05/2023

283 - VOETBAL - marginale toetsing - rechten van verdediging - herkwalificatie - oproeping via de gerechtigde correspondent overeenstemming met decreet van 24 juli 1996 - bewijs in tuchtprocedures - motiveringsplicht

Na uitputting van de interne rechtsmiddelen, dient de beslissing van de federatie te gebeuren via marginale toetsing, hierbij moet worden nagegaan of de genomen beslissing al dan niet kennelijk onredelijk was in vergelijking met een beslissing die in een dergelijke situatie kan en mag verwacht worden van een normale en zorgvuldige instantie. Ook de evenredigheidstoets tussen de feiten en sanctie dient in dat geval via marginale toetsing te gebeuren.
Het is voldoende dat de opgeroepene weet voor welke hem ten laste gelegde feiten hij moet verschijnen. De tuchtinstantie had de mogelijkheid de feiten te herkwalificeren. De rechten van verdediging zijn niet geschonden wanneer de beklaagde ter zitting de mogelijkheid had zich te verdedigen omtrent deze geherkwalificeerde feiten.
Artikel 8 van het Decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar, vereist dat de sportbeoefenaar persoonlijk in kennis dient gesteld te worden van de hem ten laste gelegde feiten. Hieraan is voldaan wanneer de oproeping gebeurt via de gerechtigd correspondent van de club waarbij de betrokkene aangesloten is. De gerechtigde correspondent dient als een lasthebber te worden aanzien.
De betrokkene verscheen voor het Beroepscomité zodat de oproeping zijn doel heeft bereikt. De korte oproepingstermijn in deze zaak ( minstens 24 uur) was verantwoord door de ernst van de feiten. De korte oproepingstermijn heeft de belangen van de betrokkene niet geschaad, gezien hij geen uitstel heeft gevraagd en zich kunnen verdedigen heeft.
Het bewijs van de tenlasteleggingen is vrij in tuchtprocedures.
De motivering dient tegemoet te komen aan de essentiële argumenten in feite en in rechte die door de partijen op voldoende duidelijke, nauwkeurige en relevante wijze, ter ondersteuning van hun verdediging, zijn aangevoerd.
Uit het niet vermelden van het concrete artikel op basis waarvan de sanctie werd uitgesproken volgt geen nietigheid van de beslissing.
De beslissing werd als niet kennelijk onredelijk beoordeeld.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord