Artikel 1: rechtsvorm - benaming

De vereniging is opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk, afgekort VZW, en wordt “Belgisch Arbitragehof voor de Sport” genoemd, afgekort “B.A.S.”.

Artikel 2: zetel
De vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 3: duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 4: doel - activiteiten
De vereniging heefttot doel als arbitragecollege overeenkomstig de regels van Deel VI van het Gerechtelijk Wetboek over de voorgelegde geschillen in sportaangelegenheden uitspraak te doen en als bemiddelingsinstantie in sportaangelegenheden op te treden.
De vereniging kan tevens, op verzoek van Belgische sportbonden, juridische bijstand verlenen aan die bonden.
De vereniging mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van dit doel bijdragen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van dit doel.
De voornaamste activiteiten die de vereniging wil organiseren zijn de volgende:
1. Arbitrages, vergaderingen, lessen, bijscholingscursussen, colloquia organiseren;
2. Reglementen, allerhande promotiemateriaal opstellen en/of produceren;
3. Promotiemateriaal, uitrusting (kledij of andere), programma’s of cursussen (in de vorm van syllabi, video’s, e-learning) kopen, verkopen of doorverkopen;
4. Lobbyingactiviteiten verrichten, werving van effectieve en toegetreden leden en zoeken van sponsors;
5. Op tijdelijke of definitieve basis ruimten huren, bouwen en/of inrichten voor kantoren, opleiding, opslag;
6. Geïndividualiseerd onderwijs organiseren.