artikel 1: Algemeen

1. Het BAS is belast met de arbitrage in sportaangelegenheden voor zover de statuten of reglementen van een sportvereniging, of een bijzondere overeenkomst hierin voorzien. Het BAS is tevens belast met de arbitrage in die aangelegenheden waar een wet of decreet verplichtend in arbitrage bij het BAS voorzien.

2. De arbitrale uitspraken in BAS-arbitrages worden niet gedaan door het BAS, maar door arbitragecolleges gevormd overeenkomstig artikel 13 van het reglement.

3. De zetel van het BAS is gevestigd Boechoutlaan 9, 1020 Brussel, België.

4. De arbitrage kan als voorwerp hebben het beroep tegen een beslissing van een sportbond, wanneer deze beroepsmogelijkheid in de statuten of reglementen ervan is bepaald.
De arbitrage kan ook betrekking hebben op elk ander geschil in sportaangelegenheden dat de partijen in laatste aanleg door arbitrage willen beslechten.

5. Het BAS doet uitspraak als beroepsinstantie over de beslissingen die in eerste aanleg in dopingzaken zijn gewezen; in dat geval is de beslissing van het BAS geen arbitrale uitspraak.

6. Een benoemingscommissie stelt de lijst van arbiters op en waakt over de onafhankelijkheid en deskundigheid van die arbiters. De lijst vermeldt de taal, of talen die de arbiters beheersen.
Arbiters die op de lijst voorkomen mogen geen deel uitmaken van de algemene vergadering of Raad van Bestuur van de VZW BAS of van de Raad van Bestuur van het BOIC.

7. Het BAS organiseert tevens, op verzoek van de partijen een bemiddeling in sportzaken.

8. Het BAS kan, naargelang de noodwendigheid en de aard van de arbitragedossiers, kamers
instellen.

9. Het BAS kan tenslotte studiedagen en seminaries inrichten.