Rechtspraak

16/11/2022

272 - VOETBAL - Motivering van de interne beslissing in graad van beroep - Beroep na uitputting interne rechtsmiddelen - Marginale toetsing

Aan de motiveringsplicht is voldaan wanneer in geval van intern beroep in de federatie tegen een niet gemotiveerde beslissing in eerste aanleg, in graad van beroep de beslissing zowel de feitelijke als de juridische overwegingen vermeldt die aan de beslissing ten grondslag liggen.
Aangezien het Bondsreglement reeds heeft voorzien in interne rechtsmiddelen die werden uitgeput betreft de zaak geen beroep met volle rechtsmacht.
Het BAS heeft op basis van artikel B1.15 en artikel B1.18 van het reglement KBVB een marginale toetsingsbevoegdheid. Daarbij kan enkel beoordeeld worden of de betwiste beslissing in overeenstemming is met de eigen reglementen en de bepalingen van dwingend recht of openbare orde en of de betwiste beslissing niet kennelijk onredelijk is. Het staat daarbij aan de verzoekende partij te bewijzen dat de betwiste beslissing kennelijk onredelijk is.
Eiser toont niet aan dat het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen kennelijk onterecht oordeelde dat het gedrag van eiser een inbreuk op de Ethische Code en bijgevolg een sanctioneerbaar feit vormde.
Eiser toont ook niet aan dat het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen in achtgenomen de verschillende elementen van het dossier een kennelijk onredelijke maatregel oplegde en aldus tot een besluit kwam dat een bevoegde instantie geplaatst in dezelfde omstandigheden op basis van dezelfde elementen in alle redelijkheid niet zou nemen.
Beroep ongegrond.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord