Rechtspraak

28/03/2022

244 - VOETBAL - makelaar - arbitrageovereenkomst - gezag van gewijsde beslissing clearing kamer licentiecommissie - afwezigheid protest pro forma factuur

Wanneer de overeenkomst tussen de makelaar en de club een arbitragebeding bevat die de bevoegdheid van het BAS voorziet, is het BAS bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Aan de beslissing van de clearing kamer van de licentiecommissie KBVB kleeft geen gezag van gewijsde. Dat een partij heeft meegewerkt aan de procedure bij het clearing departement en de clearing kamer kan niet worden aanzien als een afstand van het arbitragebeding die partijen zijn aangegaan in de tussen hen aangegane overeenkomst. Het “geldig” of “ongeldig” zijn van een overeenkomst kan enkel worden beoordeeld aan de hand van de ter zake van toepassing zijnde wettelijke bepalingen uit het burgerlijk wetboek, een interne reglementering kan daar geen voorwaarden aan toevoegen of deze overeenkomst wijzigen. Wanneer partijen uitdrukkelijk hebben bedongen dat de niet registratie van de overeenkomst, ondanks de reglementaire verplichting te registreren, geen afbreuk doet aan de verplichtingen van de overeenkomst dan blijft de overeenkomst uitwerking hebben.

Wanneer de pro forma facturen overeenstemmen met de tussen partijen geldig gesloten overeenkomst, zijn de pro forma facturen een bevestiging van de contractuele afspraken. In dat geval dient ingeval van niet-akkoord protest aangetekend tegen de pro forma factuur.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord