Rechtspraak

08/02/2022

248 - VOETBAL - Voetbalwedstrijd uitgesteld door de kalendermanager KBVB omdat bij één club een groot aantal coronabesmettingen werd vastgesteld – marginale toetsing – geen inbreuk op de mededingingsregels van artikels IV.1 / IV.2 WER – geen inbreuk op de eerlijke marktpraktijken artikel VI.104 WER – vordering tot herziening van de beslissing tot uitstel afgewezen.

De kalendermanager van de KBVB beschikt over een ruime bevoegdheid met betrekking tot het beheer van de kalender van het profvoetbal. De kalendermanager, zo daartoe gegronde redenen bestaan, kan desnoods ambtshalve beslissen om een ofmeer wedstrijden uit te stellen.

Het arbitragecollege beschikt met het oog op de beoordeling van de motivering van de bestreden beslissing slechts over een marginale toetsingsbevoegdheid. Het arbitragecollege kan dan ook uitsluitend nagaan of de betwiste beslissing van de kalendermanager, gegeven de concrete omstandigheden, zowel in feite als in rechte, als redelijk en zorgvuldig kan beschouwd worden. Het staat aan de verzoekende partij te bewijzen dat de beslissing kennelijk onredelijk of onzorgvuldig is, welk bewijs niet is geleverd. Door het uitstellen van de kwestieuze wedstrijd wordt de mededinging op de Belgische betrokken markt of op een wezenlijk deel ervan niet merkbaar verhinderd, beperkt of vervalst en wordt er geen misbruik van machtspositie gemaakt. Het uitstellen van de kwestieuze wedstrijd is geen met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord