Rechtspraak

25/04/2023

284 - VOETBAL - marginale toetsing - geldigheid oproeping - bewijs scheidsrechter verslag - evenredigheid van de straf.

Bij een marginale toetsing bevindt de beperkte beoordelingsbevoegdheid van de rechter zich in het midden tussen enerzijds het geheel ontbreken van beoordelingsbevoegdheid, en anderzijds de volledige toetsing waarbij de rechter zonder meer de aan hem onderworpen gedragingen of rechtshandeling beoordeelt volgens zijn eigen maatstaven over wat behoorlijk of onbehoorlijk is. Er moet worden nagegaan of de genomen beslissing al dan niet kennelijk onredelijk was in vergelijking met een beslissing die in een dergelijke situatie kan en mag verwacht worden van een normale en zorgvuldige instantie.

De oproeping via een andere club dan die waarbij men aangesloten is, geeft geen aanleiding tot nietigheid van de procedure wanneer men is verschenen op de zitting van de instantie. Het is voldoende dat de opgeroepene weet waarvoor hij moet verschijnen, zodat de onjuiste vermelding dat hij "als speler" wordt opgeroepen niet tot nietigheid van de oproeping kan leiden. Een scheidsrechterverslag heeft minstens een zekere bewijswaarde, zeker als het strookt met een aantal overeenstemmende gegevens/vermoedens.

De uitgesproken sanctie moet in overeenstemming zijn met de statuten, het huishoudelijk reglement van de federatie en in verhouding staan met de tenlastelegging (art. 6 EVRM).

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord