Rechtspraak

10/06/2022

262 - KAATSEN - Transfer van speler - Beoordelingsbevoegdheid BAS - Interpretatie van het reglement - Toepassing decreet 24 juli 1996 - Rechtmatig vertrouwen opgewekt door info van bestuurders van de Federatie

Omdat er in de reglementen geen specifieke bepaling is voorzien inzake beroep tegen een geweigerde overgang van een speler, hebben partijen zich akkoord verklaard de betwisting omtrent de interpretatie van het reglement voor te leggen aan het BAS. Het arbitragecollege leidt, uit de briefwisseling tussen partijen en uit de omschrijving van het geschil zoals partijen het hebben geformuleerd in de arbitrageovereenkomst, af dat het de bedoeling van partijen was om de rechtsgeldigheid van de overgang van de speler naar zijn nieuwe club te beoordelen, en dat partijen daarvoor aan het BAS volheid van bevoegdheid hebben gegeven.

Het arbitragecollege stelt dat het reglement moet geïnterpreteerd worden in de zin dat de speler, die op reglementaire wijze zijn vrijheidsaanvraag heeft geformuleerd vóór 31 oktober, en vóór 30 november een nieuwe aansluitingskaart tekent, hetzij bij zijn vorige club, hetzij bij een nieuwe club, die speler speelgerechtigd is bij de club waar hij een aansluitingskaart tekende. In die hypothese kan die speler tot 31 mei van het daaropvolgend kalenderjaar tijdelijk van club veranderen voor de rest van het lopende seizoen, mits akkoord van de Raad van Bestuur van de Kaatseenheid.

Vermits de speler zich vóór 30 november opnieuw had aangesloten bij zijn oorspronkelijke club, was een tijdelijk overgang mogelijk tot 31 mei 2022.

Het arbitragecollege is van oordeel dat deze interpretatie beantwoordt aan de ratio legis van het reglement en de vrijheidsregeling van het Decreet van 24 juli 1996 en strookt met het rechtmatig vertrouwen opgewekt in hoofde van de speler, op basis van informatie bekomen bij bestuurders van de federatie ook al bevatte deze informatie geen formeel akkoord.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Kaatsen

Zoek op trefwoord