Rechtspraak

10/09/2020

211 - VOETBAL - Wijziging benaming van club - Bepalen van toepasselijke versie van het Bondsreglement - Datum van indiening aanvraag tot naamswijziging - Artikel B303 Bondsreglement (editie 2019-2020) - “Te gelijkaardig” geen voorzien criterium - In redelijkheid elke mogelijke verwarring met andere bestaande voetbalclubs uitsluiten - Aanvaarding van weglaten termen “Yellow Blue” - Afkorting “SK Beveren” niet aanvaard

Bij gebrek aan overgangsbepalingen, dan wel relevante uitzonderingsbepalingen met betrekking tot de inwerkingtreding van het Bondsreglement (editie 2020-2021), kan voor het bepalen van de toepasselijke versie van het Bondsreglement enkel rekening gehouden worden met de datum waarop de aanvraag tot naamswijziging werd ingediend. De omstandigheid dat de arbitrageprocedure pas na de inwerkingtreding van het Bondsreglement (editie 2020-2021) werd ingeleid, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van artikel B303 Bondsreglement (editie 2019-2020), omdat de aanvraag tot naamswijziging werd ingediend vóór de inwerkingtreding van het nieuwe Bondsreglement (editie 2020-2021).

Het arbitragecollege stelt vast dat het criterium “te gelijkaardige naam” geen in het Bondsreglement (editie 2019-2020) voorzien criterium is waaraan de toelaatbaarheid van een eventuele naamswijziging kan worden getoetst zodat dit motief op zich de beslissing van de Bond niet kan schragen. De benaming “Supporterskring Beveren” is op zich voldoende onderscheidend om in redelijkheid elke mogelijke verwarring met de benaming van andere bestaande voetbalclubs uit te sluiten zodat weglating van de termen “Yellow Blue” kan worden aanvaard. Evenwel, inzoverre de benaming van een club zich conform artikel B3030.11 Bondsreglement (editie 2019-2020) uitstrekt tot “... de naam en/of de afkorting die de club identificeert…” en de verzoekende partijen zich naast de naam “Supporterskring Beveren” kennelijk tevens expliciet wensen te bedienen van de afkorting “SK Beveren”, kan zulks niet worden ingewilligd.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord