Rechtspraak

05/06/2020

182 – VOETBAL – COVID-19 Pandemie – Stopzetting competitie – Crisiscel – Interpretatieve beslissing gevraagd aan Hoge Raad – Vastlegging eindrangschikking zonder eindrondes, play-offs of testwedstrijden of aanduiding stijgers en dalers – Marginale toetsingsbevoegdheid BAS – Vrijwillige tussenkomst in Franse taal niet ontvankelijk – Overmacht – Aangevochten beslissing niet kennelijk onredelijk of onrechtmatig – Vordering ongegrond

De beslissingen van de Hoge Raad en van de crisiscel tot stopzetting van alle kampioenschappen voor het seizoen 2019-2020, die inhielden dat er geen eindrondes, play-offs of testwedstrijden zouden worden gespeeld om de eindrangschikking te bepalen, dan wel om stijgers en dalers aan te duiden, en die gevalideerd werden in de raad van bestuur van Voetbal Vlaanderen en in de raad van bestuur van de KBVB, werden genomen door een bevoegde instantie.

Het BAS heeft in voorliggende situatie slechts een marginale toetsingsbevoegdheid, met andere woorden kan het BAS slechts oordelen of de beleidsbeslissing (het gaat niet om een beslissing van een rechterlijk orgaan) die door de bevoegde instantie(s) binnen de KBVB werd(en) genomen al dan niet kennelijk onredelijk is, en met andere woorden of een bevoegde instantie, in dezelfde omstandigheden geplaatst, in alle redelijkheid tot het genomen besluit had kunnen komen.
Ingevolge de genomen beslissingen werden alle betrokken voetbalclubs, die zich in dezelfde of een gelijkwaardige situatie bevonden/bevinden, op gelijke wijze, en zonder onderscheid, behandeld. Het arbitragecollege is van oordeel dat, in overeenstemming met het legaliteitsbeginsel, de oplossing die werd gegeven in de bestreden beslissingen aansluit bij het competitieformat zoals dat binnen de KBVB wordt gehanteerd. Het arbitragecollege stelt ook vast dat de gegeven oplossing in de bestreden beslissingen aansluit bij de sportieve prestaties op het moment van het noodgedwongen stopzetten van de competities, waarbij terecht een correctie werd doorgevoerd voor de clubs die minder wedstrijden hadden gespeeld op dat moment, zodat van een gecorrigeerde, zo correct mogelijke, klassering werd uitgegaan.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord