Rechtspraak

10/09/2018

131 - PAARDENWEDRENNEN - Verkiezing van de effectieve leden voor de algemene vergadering van de Federatie voor de Galopdiscipline – Kiezerslijst gebruikt door de voorzitter van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen – Weigering voor de eiser om gebruik te maken van de kiezerslijst omwille van de bescherming van de privacy – Aanwezigheid van gerechtsdeurwaarders gemandateerd door de partijen tijdens de kiesverrichtingen – Begiselen van gelijkheid en niet-discriminatie van de kandidaten – Geen schending van deze beginselen

De heer Filip Caenepeel, die kandidaat was voor de verkiezing van de algemene vergadering van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen, heeft, als gevolg van zijn verkiezing, er een functioneel belang bij dat de algemene vergadering op regelmatige wijze wordt samengesteld, namelijk om te vermijden dat een niet-verkozen kandidaat achteraf de verkiezing zou kunnen betwisten en, als gevolg daarvan, eveneens de beslissingen genomen door de algemene vergadering waarvan hij deel uitmaakt.
Het arbitragecollege is van oordeel dat de heer Caenepeel geen enkel concreet en duidelijk bewijst levert van een onregelmatigheid in de verkiezingsprocedure. De zuiver vormelijke onregelmatigheid (niet-naleving van artikel 10 van het verkiezingsreglement) leidt niet automatisch tot de vernietiging van de verkiezing, vermits deze onregelmatigheid niet frauduleus is en, tot bewijs van het tegendeel, het verkiezingsresultaat niet beïnvloed heeft. Het valt zeker te betreuren dat de voorzitter van de federatie eventueel geprofiteerd heeft van zijn functie als voorzitter om de lijst van actieve leden van de vereniging te bekomen, en dat hij als voorzitter (en niet als kandidaat) een schrijven met verkiezingspropaganda heeft ondertekend en briefpapier met het briefhoofd van de federatie heeft gebruikt om dit schrijven drie weken voor de verkiezing te verzenden. Het is evenwel niet aangetoond dat de federatie hierover werd geïnformeerd en zich met deze bekritiseerbare gang van zaken heeft akkoord verklaard. Anderzijds kon de heer Caenepeel het register met de leden raadplegen op de zetel van de federatie. Het is in casu niet aangetoond dat dit schrijven van de voorzitter van de federatie het resultaat van de verkiezing heeft beïnvloed.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Ruitersport

Zoek op trefwoord