Rechtspraak

12/06/2018

121 - VOETBAL - Weigering van licentie - Niet voldaan aan voorwaarden van artikelen P407 en P406.21 en V468 Reglement KBVB - Verhaal afgewezen - Kosten van tussenkomende derde vallen ten haren laste

Het arbitragecollege stelt vast dat de voetbalclub op geen enkel van de punten opgesomd in het schrijven van de licentiemanager van de KBVB een antwoord, laat staan een nuttig antwoord heeft gegeven, hetzij mondeling, hetzij door het voorleggen van bewijskrachtige stukken. Deze vaststellingen doen niets af aan het feit dat het arbitragecollege aanneemt dat de vertegenwoordigers van de voetbalclub zich tijdens de procedure voor het BAS tot het uiterste hebben ingespannen.

Een partij kan voor de eerste maal tussenkomen in hoger beroep als haar tussenkomst niet strekt tot het verkrijgen van een veroordeling, maar tot bevestiging van de beroepen beslissing en zij zich alleen aansluit bij de stelling van een andere partij. De kosten van dergelijke tussenkomst vallen steeds ten laste van deze vrijwillig tussenkomende partij.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord