Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) wil, in navolging van de Belgische Arbitragecommissie voor de Sport geschillen in sportaangelegenheden beslechten.
Het BAS doet uitspraak binnen een korte termijn en zijn beslissingen zijn definitief.
Het BAS is een vzw, zijn leden en zijn bestuur vertegenwoordigen alle actoren van de Belgische sportwereld, zodat het garant staat voor een onpartijdige beoordeling wars van elke vooringenomenheid.
De kwaliteit van zijn arbiters, zowel qua professionele achtergrond als qua betrokkenheid bij de sport, waarborgt zijn rechtspraak.De statuten verduidelijken de algemene doelstellingen, de samenstelling en de bevoegdheden van de vereniging.
De werking van het BAS, de voorwaarden en het verloop van de procedure worden uitgelegd in het reglement.

La Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport (CBAS) a succédé à la Commission Belge d'Arbitrage pour le Sport et entend trancher les litiges en matière sportive.
La CBAS se prononce dans un bref délai et ses décisions sont définitives.
La CBAS est constituée sous forme d'asbl, ses membres et son comité de direction représentent tous les acteurs du monde sportif belge assurant ainsi une appréciation dénuée de tout parti pris.La qualité de ses arbitres, tant sur le plan de leur cursus professionnel que sur celui de leur expérience sportive forme la garantie de sa jurisprudence.
Ses principaux objectifs, la composition et les compétences de l'association se retrouvent dans ses statuts.
Le fonctionnement de la CBAS, les conditions et le déroulement de la procédure figurent dans son règlement.