Rechtspraak

31/01/2020

167 - VOETBAL - Wedstrijd definitief stopgezet door de scheidsrechter ingevolge een stroompanne aan de verlichting (artikel B1518.4 van het bondsreglement) - Gebrek aan objectieve vaststelling van de lichtsterkte op het moment van de gedeeltelijke stroomonderbrekingen - Het scheidsrechtersverslag is onvoldoende gemotiveerd om een beoordelende instantie a posteriori in de mogelijkheid te stellen om de beslissing van de scheidsrechter om de wedstrijd te staken marginaal te toetsen - De in artikel B1518.4 van het bondsreglement omschreven oorzaken van overmacht zijn inzake toepasselijk - Beroep ontvankelijk en gegrond verklaard - Vernietiging van de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal. De gestaakte wedstrijd dient integraal te worden herspeeld.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
02/12/2019

159 - VOETBAL - Samenstelling van de provinciale reeksen – Het arbitragecollege mag niet in de plaats komen van de federale instanties voor de samenstelling van de reeksen of het vaststellen van criteria voor de reeksindeling – Het arbitragecollege moet nagaan of de beslissing voldoende is gemotiveerd en is gebaseerd op objectieve en voorzienbare criteria om een mogelijke indruk van willekeur te voorkomen – Het arbitragecollege oordeelt in casu dat de beslissingen niet adequaat gemotiveerd zijn en foutief zijn – De geleden schade bestaande uit het verlies van een reële kans op de realisatie van de verwachte winst en uit de gemaakte kosten wordt naar billijkheid begroot op het forfaitair bedrag van 1.000€.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
25/11/2019

154 - VOETBAL - Verkoop van een speler met contractueel voorziene verdeling van de meerwaarde in geval van doorverkoop van de speler - Bij de doorverkoop van de speler moet de makelaarsvergoeding worden afgetrokken van de transfersom - De doorverkopende club legt geen enkel stuk voor waaruit blijkt dat de tussenpersoon voor zijn rekening is opgetreden - Er is dan ook geen reden om de makelaarsloon in mindering te brengen van de gerealiseerde meerwaarde

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
15/10/2019

160 - RUITERSPORT - Niet-selectie voor WK "eventing" Jonge Paarden 2019, categorie van 6-jarige paarden – Verzoeker derde op gepubliceerde lijst van nominatief geselecteerden – Paard van ruiter niet fit-to-compete bevonden bij veterinaire keuring – Dierenarts afgevaardigd door KBRSF – Gebrekkige organisatie van keuring – Verhaal tegen de niet-selectie – Ingewilligd

Het arbitragecollege is van oordeel dat, omdat er geen beroep mogelijk is tegen medische keuringen voor selecties voor "eventing", de - enige - keuring, die beslissend voor het wel of niet mogen deelnemen aan de wedstrijden, zo dient te worden georganiseerd dat de subjectiviteit, die inherent is aan de visuele keuring, zo weinig mogelijk tot discussie aanleiding geeft. Een extern orgaan moet de genomen beslissing nadien kunnen beoordelen binnen zekere grenzen. Bovendien is het aangewezen dat de bevindingen van de keurende dierenarts, als die gevraagd worden door de eigenaar van het paard, zo snel mogelijk aan deze worden meegedeeld, zodat die weet wat precies de redenen zijn geweest voor een afkeuring.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Ruitersport
09/10/2019

148 - VOETBAL - Supportersgezangen (“alle boeren zijn homo’s”, “hij is de hoer van FCB” en “enculé fils de pute”) tijdens een wedstrijd – Het gebruik van het woord “homo” in combinatie met de woorden “alle boeren” in de context van een voetbalwedstrijd kan niet als neutraal beschouwd worden, maar als stigmatiserend voor de holebi-gemeenschap en wordt derhalve bewust als scheldwoord gebruikt – Beroep van het Bondsparket ontvankelijk en gegrond verklaard, incidenteel beroep van de club ongegrond verklaard.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
22/08/2019

157 - VOETBAL - Verzoek tot wijziging van de samenstelling van een reeks - Beoordeling van het vaststellen en de toepassing van de gebruikte criteria – De deelname van een club aan de vergaderingen van de “Entente” is een objectief criterium dat noch onredelijk noch irrelevant is - De enkele arbiter mag, zonder zijn bevoegdheid te buiten te gaan, een – voor verzoekster - ongunstige situatie niet rechtzetten door een reglement dat voor iedereen geldt te overtreden - De beslissing van de enkele arbiter kan evenmin de belangen schaden van andere clubs die geen partijen bij de procedure zijn - Verhaal ongegrond verklaard

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
22/08/2019

156 - VOETBAL - Samenstelling van de reeksen - De enkele arbiter mag niet in de plaats komen van het bevoegde orgaan bij het vaststellen van criteria voor de reeksindeling, behalve als deze criteria onredelijk of irrelevant lijken - Deze criteria dienen te worden vastgesteld in normen die toegankelijk zijn voor de clubs en duidelijk zijn geformuleerd, en naar behoren en zonder discriminatie te worden toegepast - De betrokken clubs zijn op de hoogte van de toegepaste regels, die noch onredelijk noch irrelevant zijn - De discriminatie waarover verzoekster zich beklaagt is niet vastgesteld – Vordering ongegrond verklaard.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
30/07/2019

135 - VOETBAL - Overeenkomst met een sportuitrustingsleverancier - Onbewezen bedrog, geweld of fout - Het leonisch karakter van de overeenkomst of de wanverhouding tussen de respectieve prestaties van partijen is geen nietigheidsgrond voor een overeenkomst - Schadevergoeding wegens schending van een exclusiviteitsclausule ex aequo et bono vastgesteld

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
22/07/2019

147 - VOETBAL - “Anti-Joodse” spreekkoren (“al wie niet springt is een jood” en “alle joden zijn homo’s”) tijdens de wedstrijd RSC Anderlecht / Club Brugge

Het arbitragecollege is van oordeel dat een gewoon opzet steeds vereist is, maar dat de verwijzing naar “homo” als scheldwoord inderdaad wetens en willens werd gezongen, wetende (of behorende te weten) dat dit potentieel kwetsend kan overkomen – Het gebruikte woord “homo” in het spreekkoor “alle joden zijn homo” kan derhalve niet als neutraal worden beschouwd, doch wel als stigmatiserend voor de holebi-gemeenschap en kan derhalve als beledigend worden ervaren door deze gemeenschap – Beroep van het Bondsparket ontvankelijk en gegrond verklaard

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
22/07/2019

146 - VOETBAL - Wedstrijd definitief gestaakt ten gevolge van incidenten - Beroep tegen de veroordeling tot het spelen van een wedstrijd met gesloten deuren - Supporters van de bezoekende club verantwoordelijk geacht voor het definitief staken van de wedstrijd - Toepassing van artikel P 1919 van het reglement van de KBVB dat voorziet in het spelen van een wedstrijd achter gesloten deuren - Gelet op het blanco strafregister van verzoekster en op het feit dat de bezoekende club het nodige heeft gedaan teneinde de risico’s zoveel als mogelijk te beperken, wordt het hoger beroep zoals ingesteld in subsidiaire orde gegrond verklaard en de sanctie van het spelen van een wedstrijd achter gesloten deuren op effectieve wijze, omgezet in het spelen van een wedstrijd achter gesloten deuren met uitstel

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
17/07/2019

152 - VOETBAL (arbitrale einduitspraak)

Competitievervalsing - Vervalsing bewezen - Beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep Professioneel Voetbal bevestigd behalve wat de veroordeling tot degradatie en het opleggen van een puntenhandicap betreft

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
10/07/2019

152 - VOETBAL (gedeeltelijke arbitrale uitspraak)

In verband met daden van competitievervalsing moeten vorderingen / klachten, om de degradatie van een club te kunnen veroorzaken, worden ingediend vóór 15 juni van het betrokken seizoen - Het betrokken seizoen is het seizoen waarin de feiten zich hebben voorgedaan en niet het seizoen van ontdekking van de feiten

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
26/06/2019

155 - VOETBAL - Wrakingsverzoek

Twee vennoten van het advocatenkantoor van de voorzitter van het arbitragecollege zijn leden van een Commissie van de KBVB - De twee vennoten waren niet betrokken in de behandeling van het dossier en zijn, net als de voorzitter van het arbitragecollege, gebonden door het beroepsgeheim en een deontologie - Geen reden om aan te nemen dat de voorzitter van het arbitragecollege blijk geeft van (een schijn van) partijdigheid of afhankelijkheid ten opzichte van de KBVB - Wrakingsverzoek ontvankelijk doch ongegrond

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Wraking
20/06/2019

150 - VOETBAL - Toekenning van het ELITE label voor jeugdploegen - Organogram van de omkadering van de club: verwerping van de wijzigingen aangebracht na 23 april 2019 - Aan het begrip “eigen beheer” van een jeugdcentrum wordt niet voldaan indien de club geen onroerende voorheffing betaalt voor het centrum dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld - De club krijgt de vereiste 40 punten voor de toekenning van het ELITE label niet - Verhaal afgewezen

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
20/06/2019

149 - VOETBAL – Licentie voor jeugdploegen “ELITE label” – Verplichting om voldoende te investeren in de infrastructuur: de Pro League oordeelt dat een erfpacht of een eigendomstitel vereist is (met betaling van de onroerende voorheffing) – Het arbitragecollege is van mening dat een voldoende investering op een duurzame wijze tevens kan worden aangetoond door een overeenkomst van terbeschikkingstelling waarbij de club zelf instaat voor de kleine reparaties en de kosten van onderhoud. Dit wordt niet uitdrukkelijk uitgesloten door het reglement van de Pro League. 3 extra punten voor het aanbieden van profcontracten aan spelers jonger dan 19 jaar - Beroep ontvankelijk en in bepaalde mate gegrond – Toekenning van het ELITE label - Daar de club stukken heeft bijgebracht na de beslissing van de Pro League worden de kosten van de arbitrage ten laste van de club gelegd.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
20/06/2019

151 - VOETBAL – Toekenning van het "ELITE label" voor jeugdploegen - De aanvragende club moet op duurzame wijze voldoende investeren in het beheer van een jeugdcentrum – Deze verplichting wordt nageleefd indien de club een langlopende huurovereenkomst heeft waarbij de club zelf instaat voor de kosten van beheer en onderhoud. Dit wordt niet uitdrukkelijk uitgesloten door het reglement van de Pro League - Daar de bestreden beslissing genomen werd vooraleer de club de stukken heeft bijgebracht die tot de navolgende beslissing van het arbitragecollege hebben geleid, worden de kosten van de arbitrage volledig ten laste van de club gelegd.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
18/06/2019

153 - VOETBAL - Wrakingsverzoek - De voorzitter van het arbitragecollege was in 2012 en 2013 lid van een Commissie van de KBVB – Het is derhalve niet aangewezen dat hij als arbiter zou fungeren in een geschil waarin de KBVB als partij optreedt, aangezien zijn gewezen lidmaatschap tot een partij naar de buitenwereld en naar de partijen toe een voldoende schijn van sympathie of anti-sympathie kan inhouden - Wrakingsverzoek ontvankelijk en gegrond

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Wraking
13/06/2019

145 - VOETBAL - Weigering van de KBVB om een fusieaanvraag goed te keuren omwille van een contractueel dispuut tussen één de van de clubs die de fusie aanvraagt en een derde club die in de procedure tussenkomt - Verzoek tot bemiddeling gericht aan het BAS - Eiseressen voeren aan dat de aanvraag tot fusie voldoet aan alle vereisten van artikel B326 van het Bondsreglement - Het arbitraal college oordeelt dat de KBVB zijn beslissing in beraad kan houden aangezien een gegronde reden daarvoor bestaat, te weten de onzekerheid die voortvloeit uit de overeenkomst tussen één van de eiseressen en de vrijwillig tussenkomende partij.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
14/05/2019

139 & 140 - BILJART - Verplichting van de Nationale Sportcommissie om gereglementeerde lakens te gebruiken – Enkel lakens van een bepaald merk goedgekeurd van blauwe of groene kleur – Geen bewijs van goedkeuring van lakens meegedeeld door biljartbond – Matchen gespeeld op niet-goedgekeurde lakens ongeldig verklaard – Zonder objectieve verantwoording – Restrictieve mededinginspraktijken – Belgisch en Europees mededingingsrecht – Dominante positie – Hoger beroep door directiecomité van biljartbond ongegrond verklaard – Vordering gegrond

Een beslissing omtrent het materieel waarmee een sport wordt beoefend betreft een sportaangelegenheid. Verzoekers 2 tot 22 zijn geaffilieerd aan eerste verzoeker en in die hoedanigheid zijn zij tevens toegetreden leden van de Biljartbond en hebben zij kennelijk ook een dadelijk belang om de vordering in te stellen. Door een feitelijke vereniging als lid te aanvaarden en door aan dat lid sancties op te leggen, moet de biljartbond aanvaarden dat die feitelijke vereniging over dezelfde verweermiddelen kan beschikken als elk ander rechtssubject.

Misbruik van machtspositie kan zich voordoen wanneer de onderneming met een dominante positie op één bepaalde markt (hier de biljartfederatie op de markt van het organiseren van biljartwedstrijden) een beslising neemt waardoor de mededinging op een aanverwante markt (hier de markt van de verkoop van wedstrijdbiljartlakens) wordt verstoord. Het willekeurige karakter van de criteria die de biljartfederatie toepast omtrent de goedkeuring van lakens en de verregaande sancties die de federatie aan een niet-naleving wil koppelen, maakt dat daardoor de rechten van verzoekers worden geschonden.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Biljart
10/05/2019

143 - VOETBAL - Licentie – De bezwaren die eerst tijdens de zitting door de KBVB naar voren zijn gebracht zijn afgewezen – Verhaal gegrond en toekenning van de licentie – Het arbitragecollege stelt vast dat niet alle noodzakelijke stukken voor de toekenning van de licentie voorhanden waren bij de behandeling van het licentiedossier door de KBVB - Kosten ten laste van de club en van de vrijwillig tussenkomende partij

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
10/05/2019

141 - VOETBAL - Nieuwe stukken ingediend buiten de termijn – Geen sanctie – Toekenning van de licentie maar kosten ten laste van de verzoekster en van de vrijwillig tussenkomende partij

Het arbitragecollege stelt vast dat de termijn van 12 uur voor de indiening van nieuwe stukken overeenkomstig artikel P421.23 van het Bondsreglement licht werd overschreden maar dat deze bepaling geen sanctie meer voorziet in haar laatste versie. Aangezien de partijen ter zitting hun standpunten over deze nieuwe stukken hebben uiteengezet is er geen grond om die stukken uit het debat te weren.

Het arbitragecollege oordeelt dat er geen elementen zijn die wijzen op een risico op discontinuïteit onder meer in het licht van de twee “comfort letters” die door verzoekster werden overgelegd. De licentie moet worden toegekend.

Aangezien verzoekster niet voldeed aan de voorwaarden om een licentie te bekomen op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen oordeelt het arbitragecollege dat de KBVB financieel niet mag worden benadeeld en vallen de kosten ten laste van verzoekster en van de vrijwillig tussenkomende partij.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
09/05/2019

144 - VOETBAL - Weigering van licentie - Niet voldaan aan voorwaarden van artikel 37 van de UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Verhaal afgewezen

Om te kunnen deelnemen aan competities van de UEFA dient de voetbalclub te voldoen aan het UEFA-reglement betreffende de toekenning van de licenties aan de clubs (UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations). Aangezien de assistent trainer niet voldoet aan de voorwaarden gesteld door artikel 37 van dit reglement mag de club geen Europese licentie bekomen. Een andere assistent trainer opgeven na indiening van de licentieaanvraag, waarbij niet aangetoond wordt dat deze de functie van assistent trainer daadwerkelijk uitoefent of zal uitoefenen, is niet voldoende.
De rechten van verdediging werden niet geschonden aangezien de club de mogelijkheid heeft gehad en gebruikt om hun commentaar op de vaststellingen van het rapport van de Onderzoekscommissie te geven in het kader van het aangetekende beroep bij het BAS.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
07/12/2018

134 - VOETBAL - Transferovereenkomst – Speler overgenomen door verweerster van eiseres – Speler door verweerster ter beschikking gesteld van derde club – Voorwaardelijke bijkomende transfervergoeding indien verweerster promoveert naar hogere klasse en speler tijdens dat seizoen ononderbroken onder contract ligt bij verweerster – Vordering gegrond

De transferovereenkomst is duidelijk geformuleerd en kan op geen enkele andere wijze worden geïnterpreteerd dan dat de relevante datum waarop moet worden onderzocht of de speler nog ononderbroken in dienst was bij verweerster tevens de datum is waarop er tijdens het voetbalseizoen wordt gepromoveerd naar hogere klasse.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
10/09/2018

131 - PAARDENWEDRENNEN - Verkiezing van de effectieve leden voor de algemene vergadering van de Federatie voor de Galopdiscipline – Kiezerslijst gebruikt door de voorzitter van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen – Weigering voor de eiser om gebruik te maken van de kiezerslijst omwille van de bescherming van de privacy – Aanwezigheid van gerechtsdeurwaarders gemandateerd door de partijen tijdens de kiesverrichtingen – Begiselen van gelijkheid en niet-discriminatie van de kandidaten – Geen schending van deze beginselen

De heer Filip Caenepeel, die kandidaat was voor de verkiezing van de algemene vergadering van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen, heeft, als gevolg van zijn verkiezing, er een functioneel belang bij dat de algemene vergadering op regelmatige wijze wordt samengesteld, namelijk om te vermijden dat een niet-verkozen kandidaat achteraf de verkiezing zou kunnen betwisten en, als gevolg daarvan, eveneens de beslissingen genomen door de algemene vergadering waarvan hij deel uitmaakt.
Het arbitragecollege is van oordeel dat de heer Caenepeel geen enkel concreet en duidelijk bewijst levert van een onregelmatigheid in de verkiezingsprocedure. De zuiver vormelijke onregelmatigheid (niet-naleving van artikel 10 van het verkiezingsreglement) leidt niet automatisch tot de vernietiging van de verkiezing, vermits deze onregelmatigheid niet frauduleus is en, tot bewijs van het tegendeel, het verkiezingsresultaat niet beïnvloed heeft. Het valt zeker te betreuren dat de voorzitter van de federatie eventueel geprofiteerd heeft van zijn functie als voorzitter om de lijst van actieve leden van de vereniging te bekomen, en dat hij als voorzitter (en niet als kandidaat) een schrijven met verkiezingspropaganda heeft ondertekend en briefpapier met het briefhoofd van de federatie heeft gebruikt om dit schrijven drie weken voor de verkiezing te verzenden. Het is evenwel niet aangetoond dat de federatie hierover werd geïnformeerd en zich met deze bekritiseerbare gang van zaken heeft akkoord verklaard. Anderzijds kon de heer Caenepeel het register met de leden raadplegen op de zetel van de federatie. Het is in casu niet aangetoond dat dit schrijven van de voorzitter van de federatie het resultaat van de verkiezing heeft beïnvloed.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Ruitersport
31/08/2018

126 - VOETBAL - Spreekkoren van supporters tijdens voetbalmatch – "Al wie niet springt, dat is een Jood" – Racistische of beledigende manifestaties tegenover een bepaalde bevolkingsgroep – Geen bewijs van bijzondere wil om aan te zetten tot discriminatie, haat of geweld – Vrijspraak door Geschillencommissie Hoger Beroep voor Profvoetbal – Bondsparket in beroep – Beroep afgewezen als ongegrond

Artikel B307.2 van het Reglement van de KBVB bepaalt dat elke discriminatie van een land, een persoon of een groep personen op basis van ras, geslacht, taal, godsdienst, politiek of om elke andere reden is streng verboden, op straffe van schorsing of schrapping. Door in artikel B307.3 van het Bondsreglement wél te verwijzen naar de algemene rechtsbeginselen, de bepalingen van openbare orde en de nationale, regionale en communautaire wetgeving ter zake en in leden 1 en 2 niet, is deze regelgeving op zijn minst niet consistent en zelfs onduidelijk, welke tot voordeel van de VZW Beerschot-Wilrijk strekt. Daarom gaat het arbitragecollege er van uit dat een bijzonder opzet is vereist, wil er sprake zijn van discriminatie en/of beledigende uitlatingen op grond van ras, huidskleur, taal, godsdienst of afkomst. Een dergelijk voornemen is niet bewezen en kan in de gegeven omstandigheden niet worden afgeleid uit de tekst van het spreekkoor, nu niet wordt betwist dat de supporters van R. Antwerp FC zelf de aanduiding "Joden" al decennia als geuzennaam gebruiken. Dat het spreekkoor niet werd aangeheven in een wedstrijd tegen R. Antwerp FC zelf, is niet relevant nu beide concurrerende clubs in dezelfde nacompetitie waren betrokken.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
30/08/2018

128 - VOETBAL - Verzoek tot naamswijziging van club – Weigering – Naam van failliete club SK Lierse – Akkoord over nieuwe naam – Schikkingsuitspraak

Artikel B303 van het Reglement van de KBVB bepaalt dat indien een club haar benaming, om welke reden dan ook prijsgeeft, mag deze niet opnieuw aangenomen door haarzelf of door een andere club, dan na verloop van vijf jaar. De partijen hebben zich kunnen verzoenen en hebben een akkoord bereikt dat inhoudt dat de naam van de verzoekster met het stamnummer 3970 wordt gewijzigd van Koninklijke Football Club Oosterzonen Oosterwijk naar Lierse Kempenzonen.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
26/07/2018

127 - RUITERSPORT - Kosten gevraagd door de Federatie in het kader van de deelname aan het kampioenschap endurance voor junioren in Lissabon – Betwiste factuur – Engagement genomen door de Federatie om de kosten van verblijf en maaltijden van de ruiters te betalen – Onduidelijkheid in de uitleg en documenten bezorgd aan de deelnemers – Vordering gedeeltelijk gegrond

Het arbitragecollege vindt dat de kosten met betrekking tot de competitie in kwestie die de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie voor haar rekening dient te nemen deze zijn die de Federatie voor de competitie had aangegeven te zullen betalen, nl. de kosten van verblijf en van de maaltijden van de ruiters. Het college oordeelt dat de verblijfkosten en andere uitgaven van de begeleiders niet ten laste van de Federatie vallen.

Overigens vindt het college dat de Federatie, overeenkomstig artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, geen relevant argument kan trekken uit het feit dat de eigenares van het paard geen vergoeding heeft gevraagd voor het ter beschikking stellen van haar paard, aangezien dit volgt uit een akkoord tussen de eigenaars van het paard en de eisers dat los staat van de zaak.

Tenslotte stelt het arbitragecollege vast dat de procedure had vermeden kunnen worden, indien de Federatie tenmiste meer duidelijkheid had gegeven en nauwkeuriger was geweest in de documenten en uitleg verstrekt aan de eisers, na, maar vooral vóór de competitie voor wat betreft de kosten die zij ten laste zou nemen.

Trefwoord: Ruitersport
25/07/2018

129 & 130 - VOETBAL - Reekssamenstelling tweede en derde klasse amateurs – Consequenties van niet-verkrijging door SK Lierse van licentie voor eerste afdeling B – SK Lierse zakt naar tweede amateurklasse Voetbal Vlaanderen – Curator van SK Lierse laat pas in juni, en dus na de start van de eindrondes, weten dat het stamnummer wordt opgegeven – Twee deelnemers aan eindronde dalen van tweede klasse amateurs worden aangeduid waaruit eventueel geen, één of twee bijkomende dalers zullen voortkomen – Bijkomende daler uit eindronde dalen van tweede klasse amateurs wanneer in eindronde van eerste klasse amateur de deelnemer uit eerste klasse amateurs Voetbal Vlaanderen is, maar de winnaar van de eindronde een ACFF club is – Drie laatst gerangschikte clubs van iedere reeks in derde klasse amateurs Voetbal Vlaanderen dalen naar provinciale reeks – Verhaal afgewezen als ongegrond

Uit de samenlezing van diverse bepalingen van het reglement van de KBVB, blijkt dat het de bedoeling is dat nationale (eerste klasse amateurs) en regionale (tweede en derde klasse amateurs) klassen op elkaar worden afgestemd, vermits is voorzien dat in iedere klasse de competitie verloopt in één of meerdere reeksen van 16 clubs. Uit de bepalingen van het reglement valt af te leiden dat een overwinning in de eindronde op zich geen zekerheid verschaft van het behoud van zijn plaats in de betrokken klasse, doch integendeel dat het aantal dalers afhankelijk is van andere elementen, waarbij wordt verwezen naar het aantal dalers in hogere klasse en het evenwicht tussen Voetbal Vlaanderen en ACFF. De niet-toekenning van de licentie voor zowel profvoetbal 1B als voor eerste amateurklasse heeft als gevolg dat de degradatie van SK Lierse wegens het niet-bekomen van een licentie zich uitstreekt over twee afdelingen. Hoewel de degradatie effectief pas uitwerking zou hebben in het daaropvolgend seizoen, heeft zij toch rechtsreekse gevolgen voor het vervolg van de eindrondes stijgen en dalen in het lopende seizoen.

Uit artikel P421.22 kan worden afgeleid dat in eerste instantie rekening moet worden gehouden met de clubs die, na verhaal bij het BAS, definitief geen licentie bekomen, alvorens tot concrete invulling van de eindrondes te kunnen overgaan. Hieruit volgt dat eerst artikel B1532.12 moet worden toegepast en pas nadien de concrete invulling kan gegeven worden welke ploegen effectief de eindronde zullen spelen.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
09/07/2018

125 - BILJART - Uitsluiting als toegetreden lid – Gewest Limburg vraagt uitsluiting – Directiecomité steunt vraag tot uitsluiting – Vraag tot uitsluiting voorgelegd aan raad van bestuur met mogelijkheid tot verdediging – Niet-verschijning op zitting raad van bestuur – Beslissing van raad van bestuur tot uitsluiting – Verhaal tegen beslissing raad van bestuur – Betwisting bevoegdheid BAS – Arbitragecollege onbevoegd voor beslissingen genomen op grond van artikel 1.3.5 van intern reglement

Uit de structuur van artikel 8 van het intern reglement over de tuchtprocedure, waarin een procedure in drie stappen wordt geregeld, met een recht van beroep na een uitspraak in eerste aanleg en een mogelijk beroep bij het BAS indien geschillen niet intern kunnen opgelost worden – wat niet het geval is voor een beslissing tot uitsluiting van een toegetreden lid, beslissing waartegen geen beroep open staat – en uit het feit dat het statuut van toegetreden leden in een afzonderlijk artikel geregeld wordt (artikel 1.3) dient te worden afgeleid dat beslissingen tot uitsluiting van toegetreden leden op grond van artikel 1.3.5, zelfs in de veronderstelling dat deze beslissingen ook tuchtbeslissingen zijn, geen beslissingen zijn in de zin van artikel 8. Aangezien de KBBB uitdrukkelijk de bevoegdheid van het BAS betwist, kan het arbitragecollege niet anders beslissen dan zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van het arbitrageverzoek.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Biljart
12/06/2018

120 - VOETBAL - Incidenten die geleid hebben tot onderbreken van een 15-tal minuten van wedstrijd - Supporters van bezoekende voetbalclub - Sanctie opgelegd door KBVB en betaald door club - Schadevergoeding opgelegd door Pro League - Geen dubbele bestraffing - Geen schending van gelijkheidsbeginsel - Geen schending van artikel 6 B.W. - Objectieve aansprakelijkheid van professionele voetbalclubs voor hun supporters - Vordering afgewezen

Het komt niet aan het arbitragecollege van het BAS toe de bevindingen van de scheidsrechter en de match delegate in twijfel te trekken, aangezien deze vaststellingen nooit bij de bevoegde bondsinstanties werden betwist en de club de door de KBVB opgelegde sanctie heeft aanvaard en betaald. De door de Pro League gevraagde vergoeding komt voort uit een door de leden van de Pro League afgesloten overeenkomst en heeft als bedoeling om de imagoschade te vergoeden die voortvloeit uit ernstige incidenten. De schadevergoeding kan dan ook niet worden beschouwd als een sanctie, zodat er geen sprake is van een dubbele bestraffing.

Er is geen sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel, omdat uit het bijgebracht overzicht blijkt dat ook in andere zaken een schadevergoeding werd vereffend wanneer ingevolge incidenten de scheidsrechter verplicht was de wedstrijd te onderbreken en/of stop te zetten.

Het principe van de objectieve aansprakelijkheid van professionele voetbalclubs voor hun supporters wordt aanvaard door de rechtspraak van het BAS, zodat er geen sprake is van schending van artikel 6 B.W.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
12/06/2018

82 - VOETBAL - Third Party Ownership - Boete opgelegd door FIFA aan voetbalclub Seraing met verbod om spelers gedurende vier seizoenen in te schrijven - Klachten ingediend bij de KBVB door concurrerende clubs tegen Seraing om een speler te hebben opgesteld die omwille van de sanctie niet speelgerechtigd was - Sanctie en boete opgelegd door Geschillencommissie van KBVB aan club Seraing - Vermindering van de periodes van verbod van transfers beslist door het TAS na een beroep van Seraing tegen de beslissing van de FIFA - Beslissing van Geschillencommissie van KBVB zonder voorwerp geworden na uitspraak van het TAS - Akkoord tussen de partijen om de procedurekosten bij het BAS ten laste van de KBVB te leggen

Het arbitragecollege stelt vast dat de KBVB van oordeel is dat de beslissing van de Geschillencommissie van de KBVB zonder voorwerp is geworden als gevolg van de beslissing van de TAS. De beslissing van de Geschillencommissie moet bijgevolg vernietigd worden, zowel voor wat betreft de forfaitscores toegekend aan Seraing en de punten toegekend aan haar tegenstrevers als voor wat betreft de boete opgelegd aan Seraing.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
12/06/2018

121 - VOETBAL - Weigering van licentie - Niet voldaan aan voorwaarden van artikelen P407 en P406.21 en V468 Reglement KBVB - Verhaal afgewezen - Kosten van tussenkomende derde vallen ten haren laste

Het arbitragecollege stelt vast dat de voetbalclub op geen enkel van de punten opgesomd in het schrijven van de licentiemanager van de KBVB een antwoord, laat staan een nuttig antwoord heeft gegeven, hetzij mondeling, hetzij door het voorleggen van bewijskrachtige stukken. Deze vaststellingen doen niets af aan het feit dat het arbitragecollege aanneemt dat de vertegenwoordigers van de voetbalclub zich tijdens de procedure voor het BAS tot het uiterste hebben ingespannen.

Een partij kan voor de eerste maal tussenkomen in hoger beroep als haar tussenkomst niet strekt tot het verkrijgen van een veroordeling, maar tot bevestiging van de beroepen beslissing en zij zich alleen aansluit bij de stelling van een andere partij. De kosten van dergelijke tussenkomst vallen steeds ten laste van deze vrijwillig tussenkomende partij.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
12/06/2018

122 - VOETBAL - Licentie - Nieuwe stukken ingediend door verzoekster - Geen beletsel meer om licentie toe te kennen - Kosten ten laste van verzoekster

De verzoekster heeft haar situatie tijdens de procedure in orde gebracht, maar zij voldeed niet aan de voorwaarden om een licentie te bekomen op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen, zodat de kosten van de arbitrageprocedure ten haren laste moeten gelegd worden.

De tussenkomende partij dient steeds de kosten voor haar rekening te dragen, omdat de kosten van een verzoek tot vrijwillige tussenkomst ten bewarende titel altijd ten laste vallen van de verzoekster die een tussenkomst vraagt en omdat deze partij geen veroordeling vraagt van een andere partij.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
12/06/2018

123 - VOETBAL - Licentievoorwaarde - Tweede klasse amateurs - Hoofdtrainer moet UEFA-A diploma hebben of ingeschreven zijn voor UEFA-A opleiding - Persoonsverwisseling in onderzoeksrapporten van KBVB - Licentie toegekend

Een voetbalclub in de tweede klasse amateurs is verplicht zich van de diensten te verzekeren van een hoofdtrainer met een UEFA-A diploma zoals vermeld in artikel V332.132 KBVB Reglement. Uit de behandeling van de zaak is met voldoende zekerheid gebleken dat er in de voorgelegde onderzoeksrapporten van de KBVB sprake is van een persoonsverwisseling en dat de hoofdtrainer van de club beschikt over het vereiste UEFA-A diploma.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
01/03/2018

119 - BASKETBAL- Laatste dagen van het kampioenschap - Officieel bericht van de raad van bestuur met mededeling van de einddatum waarop bijkomende speelsters kunnen toegevoegd worden aan lijst van speelsters - Transfer van Amerikaanse speelster - Bevestiging door de raad van bestuur - Klacht ingediend door concurrerende club enkele dagen later - Intrekking van beslissing om speelgerechtigheid toe te kennen aan Amerikaanse speelster - Opstelling van de speelster ondanks intrekking van haar speelgerechtigheid - Forfait score uitgesproken ten aanzien van de club van de Amerikaanse speelster - Klacht ingediend door de club - Vordering gedeeltelijk gegrond.

Het algemeen rechtsbeginsel van de goede trouw is in het sportrecht eveneens een essentieel beginsel tussen de federaties en de clubs. Wanneer de federatie ten aanzien van één van haar leden, d.w.z. één van haar clubs, een engagement neemt, ongeacht of dit engagement al dan niet legitiem is, moet de club in het licht van dit engagement in goede trouw kunnen handelen. Het is in strijd met het beginsel van de goede trouw in de relaties tussen de federaties en de clubs dat een federatie vervolgens dit engagement miskent omwille van reacties van andere clubs. De verweerster dient daarom de beslissingen van haar raad van bestuur te vernietigen en als gevolg daarvan de nodige aanpassingen te doen voor het verder verloop van het kampioenschap.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Basketbal
13/10/2017

116 - BADMINTON -Algemene rangschikking van de competitie in tweede nationale afdeling – Twee clubs maken na einde van competitie kenbaar dat zij niet wensen deel te nemen aan competitie van volgend seizoen – Sanctie voor terugtrekking uit competitie – Bewering van onregelmatige toepassing van reglement C300 door federatie – Verhaal tegen beslissing van raad van bestuur zoals bevestigd door sport- en reglementencommissie van federatie – Eiseres wil stijgen van ligacompetitie naar tweede nationale afdeling – Afwijzing van vordering

Door toepassing van de artikelen 331.4 en 323.4.b van het reglement C300 van de FBB en de feitelijke antecendenten, dient te worden vastgesteld dat de ploegen van Dilbeek en Everbergse geacht worden op de laatste plaatsen te zijn geëindigd in het kampioenschap van de tweede nationale afdeling van het seizoen 2016-2017 en dat zij automatisch moeten dalen naar hun respectievelijke liga-afdeling, zodat er geen andere daler van deze tweede nationale afdeling is.


Download dit artikel als pdf Trefwoord: Badminton
05/09/2017

115 - BADMINTON - Notie an titularis - Mogelijkheid om tijdens hetzelfde seizoen te spelen in twee afdelingen - Geen sanctie ondanks klacht van eiseres - Afwijzing van de klacht - Verhaal bij Geschillencommissie van de LFBB - Afwijzing van het verhaal - Hoger beroep ingesteld tegen de afwijzing van het verhaal - Onmogelijkheid om Beroepscomité samen te brengen - Vordering ongegrond verklaard

Artikel 22.3 van het reglement van de LFBB moet geïnterpreteerd worden als een uitzondering op artikel 22.1 dat de notie van titularis bepaalt, en meer bepaald de regels vastlegt volgens welke een speler die reeds titularis is van een ploeg kan opgesteld worden in een ploeg in een hogere afdeling waarvan hij nog geen titularis is. Het gebruik van de toekomstige tijd in artikel 22.3 geeft aan dat de speler geen titularis wordt van de ploeg die hij versterkt heeft louter door aan 6 van de 14 interclubs ontmoetingen te hebben deelgenomen, maar dat hij dit slechts wordt wanneer hij deze limiet overschrijdt.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Badminton
14/08/2017

113 - VOETBAL - Reekssamenstelling derde klasse amateurs - Beslissingsbevoegdheid door KBVB gedelegeerd aan Voetbal Vlaanderen - Betwisting van bevoegdheid Voetbal Vlaanderen - Druk uitgeoefend op Competitions Manager van KBVB door ondervoorzitter van KBVB - Niet alle partijen voorafgaandelijk gehoord vóór beslissing - Verhaal afgewezen als ongegrond

Het Uitvoerend Comité heeft de zaak terecht geëvoceerd en verzonden, niet naar de Competitions Manager van de KBVB, die onder druk gezet was door de ondervoorzitter van de KBVB, maar wel naar de Raad an Bestuur van Voetbal Vlaanderen, die de eindverantwoordelijke is en voordien haar bevoegdheid op het punt van de samenstelling van de reeksen had gedelegeerd aan de Competitions Manager.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
10/08/2017

108 -VOETBAL - Verbreking door twee spelers van hun arbeidsovereenkomst - Dagvaarding in kortgeding opgestart door de spelers om aansluiting bij nieuwe club te bekomen - Aansluiting van twee spelers door KBVB bij nieuwe club - Vraag van eiseres tot opschorting van aansluiting van spelers bij nieuwe club - Verklaring van onbevoegdheid van Geschillencommissie Hoger Beroep voor Profvoetbal - Beroep tegen beslissing Geschillencommissie Hoger Beroep voor Profvoetbal - Afwijzing

Krachtens artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek, kan RWS niet voor het eerst in deze procedure van hoger beroep de veroordeling van de KBVB vragen. Niets belette de Geschillencommissie Hoger Beroep van het Profvoetbal om te oordelen over de voorgelegde vorderingen, zowel over de speelgerechtigheid van de spelers in kwestie als over de vordering tot schadeloosstelling ingediend door RWS, zonder zich te moeten uitspreken over de modaliteiten en de geldigheid van de verbreking van de arbeidsovereenkomst. RWS zou geenszins gedwongen uitvoering kunnen vragen van de overeenkomst die verbroken werd door de spelers en dit ongeacht het motief van deze verbreking. Het is niet aangetoond dat Lierse vrijwillig zou hebben meegewerkt aan de verbreking van de arbeidsovereenkomst door de spelers.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
09/08/2017

110 - VOETBAL - Wijziging benaming van club - Weigering door Uitvoerend Comité van KBVB - Verwarring - Verhaal tegen beslissing van Uitvoerend Comité - Voorgestelde nieuwe benaming van club voldoende onderscheidend

De door eiseres voorgestelde benamingen zijn geen benamingen als bedoeld in artikel 303.12 leden 2, 3 en 4 KBVB Reglement. In deze zaak is alleen de toetsing van de voorgestelde benaming aan het criterium van verwarringsgevaar aan de orde volgens artikel 303.12 lid 1 KBVB Reglement. In casu zijn de door de club voorgestelde benamingen "Yellow Blue Supporterskring Beveren, afgekort Yellow Blue SK Beveren, voldoende onderscheiden van de namen van andere voetbalverenigingen, waarin de bestanddelen "SK Beveren" voorkomen.


Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
31/07/2017

114 - RUITERSPORT - Niet-selectie voor WK dressuur voor jonge paarden - Selectie gebaseerd op reglement KBRSF en bepalingen/guidelines van FEI en World Breeding Championschip for Young Horses - Strengere voorwaarde gehanteerd door KBRSF - 75% voorwaarde van de FEI - Technische score en kwaliteitsscore - Verhaal tegen de niet-selectie - Afwijzing

De F.E.I. geeft de nationale federaties de vrijdheid om haar eigen beoordelingssysteem voor een selectie voor het wereldkampioenschap te hanteren, op voorwaarde dat dit minstens zo streng is als dit van de F.E.I.. Ook al heeft de KBRSF niet van meet af aan duidelijk bekendgemaakt dat, los van de rangschikking volgens de nationale normen, kandidaten die in aanmerking wensten te komen voor deelneming aan het WK, in ieder geval tenminste een score van 75% volgens de berekeningswijze van eht F.E.I. (nl. enkel de kwalitatieve beoordeling) dienden te behalen, heeft dit onzorgvuldigheid niet tot gevolg dat de door de KBRSF gehanteerde berekeningswijze manifest onredelijk en dus onrechtmatig is.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Ruitersport
26/07/2017

107 - BADMINTON - Speler van een club tijdens het zelfde seizoen eveneens aangesloten bij een club in het buitenland - Geen sanctie van de club ondanks klacht van eiseres - Vraag van 2 clubs om hun ploegen terug te trekken uit de competitie - Sanctie voor terugtrekking verschillend volgens datum van aanvraag tot terugtrekking - Onregelmatige toepassing van reglement door federatie - Vernietiging beslissing tot vaststelling van eindclassement

De beslissing waarmee de sportcommissie van de federatie heeft vastgesteld dat de eiseres diende te dalen naar een lagere afdeling is onregelmatig en moet vernietigd worden omdat het eindclassement er anders zou uitgezien hebben, indien de sportcommissie het reglement correct had toegepast.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Badminton
29/05/2017

106 - HANDBAL - Transfer van een speler - Licentie op te stellen door ontvangende club en niet door de federatie - Afwezigheid van nieuwe licentie - Aansluiting opnieuw bij oude club - Opstelling en speler door zijn oude club gedurende een te herspelen match - Niet-speelgerechtigd op datum waarop match had moeten gespeeld worden - Sanctie door forfaitscore - Verhaal tegen beslissing van Geschillencommissie - Afwijzing

Aangezien de reglement van de federatie niet duidelijk zijn voor wat betreft de gevolgen van het niet-respecteren van de voorgeschreven formaliteiten voor een transfer van een speler van een club naar een andere club, en aangezien de federatie een zekere tolerantiemarge aanvaardt bij de toepassing van deze reglementen (zonder evenwel de precise omvang ervan aan te geven), kon de club legitiem van mening zijn dat de transfer van de speler niet geldig was en dat de speler dus speelgerechtigd was voor de betreffende match. Dit misverstand zou in de toekomst vermeden kunnen worden, indien de verantwoordelijkheid voor het toekennen van de licentie na de transfert rechtstreeks zou komen te liggen bij de federatie zelf.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Handbal
11/05/2017

99 - ROEIEN - Overschrijding toegestaan maximaal gewicht voor deelname aan wedstrijd - Toelating op de dag wedstrijd tot deelname aan race van zwaardere gewichtklasse - Winnaar - Klacht tegen uitslag door andere club - Tuchtcomité diskwalificeert winnaar zonder deze gehoord te hebben - Artikel 6 EVRM - Beslissing Tuchtcomité vernietigd - Behoud van oorspronkelijke uitslag.

De nationale wedstrijdcodex en de uitvoeringsreglementen van de roeibond leggen geen verbod op aan de wedstrijdjury om een roeier, die zich tijdig heft ingeschreven voor een wedstrijd, maar wiens gewicht op de dag van de wedstrijd te hoog blijkt te zijn voor deelname aan de wedstrijd van deze gewichtsklasse, te laten deelnemen aan een wedstrijd van een zwaardere gewichtsklasse.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Roeien
10/05/2017

102 - VOETBAL - Licentie - Verzoek tot vrijwillige tussenkomst van derde voor betaling saldo van beweerde vordering - Geen tussenkomst zonder akkoord van partijen - Partijen niet akkoord - Foutieve vermelding van verzoeker - Geen nietigheid indien geen belangenschade - Openstaand saldo schuld geen beletsel om licentie toe te kennen.

Artkel 421 KBVB Reglement vermeldt limitatief welke partijen het recht hebben om verhaal aan te tekenen tegen eindbeslissingen van de licentiecommissie. De derde die niet onder deze limitatief opgegeven categorieën valt, kan enkel tussenkomen in de voorwaarden van artikel 22 BAS-Reglement en artikel 1709 Ger.W. en heeft bijgevolg de toestemming nodig van de andere partijen om vrijwillig te kunnen tussenkomen.

Het openstaande saldo van de vordering van de derde is geen beletsel om de licentie toe te kennen aan de club.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
08/05/2017

104 - VOETBAL - Licentie - Verhaal van een andere club tegen de toekenning van de licentie - Afwijzing van het verhaal

Het scheidsgerecht besluit, net zoals de Licentiecommissie reeds had gedaan, dat de club voldoet aan de voorwaarden om een licentie voor het volgend seizoen te bekomen. De verschillende argumente van de eiseres om zich te verzetten tegen de licentie worden verworpen.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
04/05/2017

101 - VOETBAL - Arbeidsovereenkomst van speler als betaalde sportbeoefenaar beîndigd in onderling overleg tijdens lopend seizoen - Heraansluiting van speler onder statuut van amateur buiten toegestande periode - Puntenverlies wegens opstelling van niet-speelgerechtigde voetbalspeler - Weigering van tussenkomst derden - Onvolledige samenstelling evocatiecommissie KBVB - Geen quorum voorgeschreven - Vernietiging beslissing beroepscomité KBVB.

Er is geen goede reden om de bepaling van artikel 528.2 KBVB Reglement toepasselijk te achten in het seizoen volgend op het seizoen waarin de overeenkomst met de speler in gemeen overleg werd beëindigd. Indien deze bepaling ook bij het volgende seizoen toepassing zou krijgen, zou er immers een niet te begrijpen verschil bestaan tussen de regeling voor de speler einde contract (die het volgende seizoen kan heraansluiten en speelgerechtigd is ongeacht het moment van heraansluiting, mits heraansluiting voor 15 maart), en de speler wiens contract in gemeen overleg is beëindigd (en van wie de speelgerechtigheid in het volgende seizoen zou afhangen van de vraag of hij zich tijdens de toegestane periodes heeft heraangesloten).

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
28/04/2017

103 - VOETBAL - Licentie - Nieuwe stukken ingediend door verzoekster - Geen beletsel meer om licentie toe te kennen - Kosten ten laste van verzoekster

De verzoekster heeft haar situatie tijdens de procedure in orde gebracht, maar zij voldeed niet aan de voorwaarden om een licentie te bekomen op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd genoemen, zodat de kosten van de arbitrageprocedure ten haren laste moeten gelegd worden.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
24/03/2017

95 - VOLLEY-BALL - Tuchtsanctie van speler omwille van incidenten tijdens match - Boete opgelegd aan club - Geldigheid van arbitrageverslag - Onontvankelijkheid van arbitrageverslag van match ingeval handtekening ontbreekt

Ingeval een arbitrageverslag van een match niet is ondertekend, is het onontvankelijk overeenkomstig artikel 3848 lid 2 van het huishoudelijk reglement. Indien een dergelijk verslag gediend heeft om de in het huishoudelijk reglement voorziene commissies te vatten, wordt de procedure ab initio als nietig beschouwd.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Volleybal
21/02/2017

93 - VOETBAL - Incidenten die geleid hebben tot de definitieve stopzetting van de wedstrijd - Niet-toekenning van punten verbonden aan de wedstrijd tussen de twee clubs - Organiseren van wedstrijd met gesloten deuren - Verhaal tegen beslissing van Geschillencommissie hoger beroep KBVB

De arbitragebedingen ten gunste van het BAS in de reglementen van sportfederaties zijn geldig, aangezien het werd vastgesteld dat de procedureregels van het BAS de garanties van een behoorlijk proces niet miskennen.

Aangezien werd vastgesteld en overigens niet betwist werd dat de incidenten die tot de definitieve stopzetting van de wedstrijd hebben geleid te wijten zijn aan sommige supporters van de twee clubs, is het beginsel zelf van een objectieve en solidaire aansprakelijkheid van de twee clubs gerechtvaardigd.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
27/12/2016

92 - VOETBAL - Vergissing van scheidsrechter inzake speler die fout beging tijdens match - Vergissing gecorrigeerd op wedstrijdblad - Annulatie van rode kaart - Betwisting over aard van vergissing - Vergissing in feite en niet in rechte - Afwijzing van verhaal tegen beslissing van Bureau Arbitrage KBVB

De vergissing begaan door een scheidsrechter berust in dit geval op een feit (vergissing over de persoon) en niet in het recht (verkeerde toepassing of interpretatie van een regel). In toepassing van artikel 1439 van het Reglement van de KBVB, is er geen beroep mogelijk tegen beslissingen van de scheidsrechter over feiten in verband met het spel, zelfs wanneer de scheidsrechter deze fout erkent na de hervatting van het spel.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
15/12/2016

89 - VOETBAL - Artikel 6 EVRM - Non bis in idem - Licentievoorwaarde - Hoofdtrainer moet UEFA-PRO diploma hebben of UEFA-PRO cursus van KBVB volgen - Bewijs dat de aangestelde hoofdtrainer de functies niet effectief vervult - Afwijzing van het verhaal tegen de sanctie

Een voetbalclub voldoet niet aan de voorwaarden voor een licentie betaald voetbal 1A en 1B wanneer de hoofdtrainer met het vereiste UEFA-PRO diploma niet daadwerkelijk en effectief de taken van hoofdtrainer zoals vermeld in artikel 332.1.12 KBVB reglement uitvoert en wanneer de persoon die de trainingen daadwerkelijk en effectief uitvoert, niet het vereiste UEFA-PRO diploma heeft of niet de UEFA-PRO cursus volgt die wordt georganiseerd door de KBVB

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
29/11/2016

88 - HOCKEY - Geen arbitrageovereenkomst ondertekend tussen partijen - Aanstelling van arbiter voor verweerster door Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel op eenzijdig verzoek van eisers - Procedure in derdenverzet tegen deze beslissing door verweerster KBHB - Bepalingen inzake arbitrage van BAS in statuten en in huishoudelijk reglement van KBHB - Overeenkomst tussen KBHB, LFH en VHL - Reglement van Internationale Hockey Federatie - Afwijzing van bevoegdheid van scheidsgerecht

Noch artikel 22 van de statuten van de KBHB, noch artikel 31 van het huishoudelijk reglement van de KBHB kunnen de KBHB dwingen om een arbitrage van het BAS te aanvaarden. Het exclusieve recht van de KBHB om al dan niet de arbitrage van het BAS te weigeren kan zonder twijfel bekritiseerd worden, maar dit volstaat niet om te stellen dat artikel 31 van het huishoudelijk reglement een discriminatie in de behandeling van haar leden instelt. De bevoegdheid van het BAS kan evenmin gerechtvaardigd worden op basis van het reglement van de International Hockey Federatie(FIH), omdat het niet het recht voorziet om tegen een tuchtmaatregel van een nationale sportfederatie hoger beroep in te stellen op internationaal vlak.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Hockey
21/09/2016

85 - DOPING - Judo - Positieve controle - Gesloten deuren

De sportvrouw bewijst niet dat er geen fout of nalatigheid was en ook niet dat er geen betekenisvolle fout of nalatigheid was. Het is niet bewezen en ook niet voldoende overtuigend dat de besmetting van een fles water het gevolg was van een slechte grap van collega's van haar moeder.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Doping
12/09/2016

86 - RUGBY – Fout van de beheerder van het kampioenschap om een club met een forfaitscore te hebben gesanctionneerd – Onregelmatige beslissing die een andere club de mogelijkheid ontneemt een disciplinaire procedure op te starten tegen de club waartegen de onregelmatige beslissing was genomen – Aansprakelijkheid van de FBRB – Evaluering van verlies van kans – Onmogelijkheid om de schade te herstellen door behoud in 1e divisie – Forfaitaire vergoeding ex aequo et bono begroot

De schade geleden door de eiseres als gevolg van de fout van de aangestelde van verweerster kan niet hersteld worden door het behoud van de club in de eerste dvisie van het kampioenschap. Het scheidsgerecht begroot het verlies van een kans ex aequo et bono en houdt daarbij rekening met de criteria ingeroepen door eiseres (vermindering van sponsoringinkomsten, schade inzake de reputatie van de club, vertrek van sommige spelers naar andere clubs, moeilijkheden om nieuwe spelers te recruteren,..), maar eveneens met de onzekerheid van de kans dat de eiseres zou hebben kunnen bekomen dat de schade zich niet zou hebben gerealiseerd.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Rugby
25/07/2016

81 - DOPING - Volleybal - PV van niet-presentatie voor antidopingcontrole - Onvoldoende bewijs van vrijwillige onttrekking aan antidopingcontrole - Opheffing van de sanctie

Wanneer niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de speler er van verwittigd werd dat hij zich aan een antidopingcontrole moest onderwerpen, is het niet voldoende in rechte bewezen dat de speler, zoals hem verweten wordt, zich vrijwillig aan de antidopingcontrole heeft onttrokken.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Doping
25/05/2016

VOLLEYBAL - Speelsters in verschillende niveaus van competitie - Eerste ronde en tweede ronde - Tegenstrijdigheid tussen reglementen - Behoud van sanctie in eerste aanleg - Forfait

Wanneer de tekst van een reglement van een provinciale entiteit indruist tegen het reglement van een hogere entiteit en de hogere entiteit na daarvan kennis te hebben genomen er geen bezwaar heeft tegen geuit, wordt deze tekst onherroepelijk op provinciaal niveau en dienden bijgevolg de zogenaamde "gerechtelijke" commissies deze toe te passen.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Volleybal
24/05/2016

VOETBAL - Interpretatieve beslissing van Uitvoerend Comité van KBVB - Interprovinciale eindronde - Bezwaar - Afwijzing

Artikel 1561.32 en 1157.322 van het KBVB Reglement dienen samen in die zin begrepen te worden dat indien de clubs die in de eindrangschikking van het kampioenschap van 1e provinciale Brabant als derde en vierde eindigen beide ACFF-clubs zijn, deze aan de interprovinciale eindronde met het oog op een stijging naar de 3e amateurafdeling kunnen deelnemen volgens hun rangorde. Dit betekent dat de club die als derde eindigde mag deelnemen aan het eerste gedeelte van de eindronde, terwijl de club die als vierde eindigde in aanmerking komt om deel te nemen aan het tweede gedeelte van de eindronde.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
23/05/2016

VOETBAL - Licentie - Betwiste toekenning - Belanghebbende derde club - Tussenpersonen/spelersmakelaars - Bestuurder van club op ogenblik van beslissing tot schrapping - Bevestiging van de licentie

De eisers zijn wel degelijk belanghebbende derde club volgens artikel 421.11 c) van het KBVB Reglement. De elementen van het dossier laten niet toe te besluiten dat rechtspersonen verbonden aan de club volgens artikel 407.25 van het KBVB Reglement tussenpersonen/spelersmakelaars in de zin van artikel 1.2 van Bijlage 11 van het Reglement zouden zijn. Artikel 407.21.6 van het KBVB Reglement is slechts van toepassing indien de betreffende persoon nog bestuurder was op het ogenblik van de beslissing tot schrapping van de club.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
13/05/2016

VOETBAL - Licentie - Continuïteit van club niet verzekerd - "Comfort letter" - Afwijzing

Het arbitragecollege merkt op dat er talrijke precieze, ernstige en samenvallende feiten zijn, die getuigen van een weinig strikt beheer van de club en van financiële moeilijkheden die fundamenteel twijfels doen rijzen over de bewering dat de continuïteit van de club kan verzekerd worden voor het volgende seizoen. Het arbitragecollege stelt vast dat de "comfort letter" van de sponsor en belangrijke financiële steun niet dwingend lijkt voor diegene die deze verleende, en dat deze wordt verleend door een vennootschap waarvan het arbitragecollege geenszins de solvabiliteit kan nagaan en, tenslotte, dat deze niet uitvoerbaar lijkt.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
02/05/2016

VOETBAL - Licentie - Weigering - Hoger beroep - Voorwaarde van gereviseerde jaarrekening niet vervuld - Afwijzing

Wanneer een niet-gereviseerde jaarreking en een vereenvoudigd verslag van een revisor wordt overgelegd, is de voorwaarde vereist door artikel 468.1.3° van het Reglement van de KBVB voor het bekomen van de licentie van nationale amateurclub niet vervuld.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
29/04/2016

DANSSPORT - Tuchtsanctie - Bericht op Facebook - Vrijheid van meningsuiting - Geen haatdragende of beledigende opmerkingen

De eisers kunnen niet alleen inroepen dat hen op onrechtmatige wijze kennisgeving werd gedaan van de beslissing waartegen zij in beroep gaan, maar eveneens dat deze beslissing onduidelijk was, waardoor zij in verwarring werden gebracht over de termijnen om daartegen in beroep te gaan. De kwestieuze opmerkingen van Y zijn niet haatdragend en niet beledigend en kunnen geen sanctie rechtvaardigen, zonder de vrijheid van meningsuiting ten gronde aan te tasten.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Dansen
25/04/2016

VOLLEYBAL - Tuchtsanctie van speler - Zwaardere sanctie in beroepsinstantie - Geen motief - Behoud van sanctie in eerste aanleg

Het arbitragecollege stelt vast dat de beroepscommissie in de motivering van haar beslissing geen enkele bijzondere omstandigheid heeft vermeld, waarmee volgens haar rekening diende gehouden te worden om de beslissing genomen in eerste aanleg te herzien, en het ziet dan ook niet de rechtvaardiging noch de opportuniteit van een nieuwe en strengere straf in de beroepsinstantie ten aanzien van de speler.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Volleybal
29/10/2015

ZAALVOETBAL - Opstellen van een niet geldig aangesloten speler - Automatisch verlies van de match

Het opstellen van een niet geldig aangesloten speler heeft automatisch het verlies van de match tot gevolg, zonder dat het daarom noodzakelijk is dat nagegaan wordt of de club met frauduleus opzet handelde.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Zaalvoetbal
07/10/2015

BOKSEN - Doping - Opzettelijke daad - Recidive

Het feit dat het gebruik van cocaïne niet gelinkt is aan een wedstrijd, laat niet toe te veronderstellen dat dit gebruik niet opzettelijk is.
Bij gebrek aan bewijs van de kennisgeving van een eerdere beslissing in verband met doping, is de recidive niet vastgesteld.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Boksen
27/08/2015

HOCKEY - Aansluiting - Kwalificatie en Niet-Toelating

Een speler die aan een officiële wedstrijd in het buitenland heeft deelgenomen, mag in hetzelfde seizoen niet meer deelnemen aan een officiële wedstrijd in België. Het gaat niet om een probleem van aansluiting, kwalificatie of niet-toelating, maar om een inbreuk op het administratief reglement van de Koninklijke Belgische Hockeybond.
Het betreft een onmiddellijk verbod dat noch de voortzetting van een disciplinaire procedure, noch een uitspraak van een beslissing vereist.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Hockey
25/08/2015

ZAALVOETBAL - Toekenning licentie elite - Betwisten

Een beroep tegen een beslissing van de licentiecommissie Zaalvoetbal moet ingeleid worden voor het BAS, op straffe van uitsluiting, binnen de drie werkdagen na publicatie in "La Vie Sportive". Een licentie aanvraag volgend op de "uitzonderlijke procedure" kan slechts ingediend worden indien de club haar licentie niet bekomen heeft volgens de "normale procedure".

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Zaalvoetbal
06/07/2015

VOLLEYBAL - Licentie - Arbitrageovereenkomst - Belang - Overdracht licentie

De arbitrageovereenkomst is de bepaling in het reglement welke voorziet dat tegen de beslissing van de licentiecommissie beroep mogelijk is bij het BAS. De overdracht van een licentie veronderstelt dat de overdrager de licentie heeft bekomen. De overdrager heeft een belang in de beroepsprocedure wanneer hij zinnens is de licentie over te dragen.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Volleybal
27/06/2015

VOETBAL - Pro League - Lidmaatschap - Verlies van rechtswege - Begrip

Het verlies van rechtswege van het lidmaatschap van een vzw, als bepaald in het reglement van die vzw, vereist bovendien het wegnemen of de uitsluiting als sanctie voor het niet langer naleven van de lidmaatschapsvereiste, er is met andere woorden geen automatisme

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
01/06/2015

VOETBAL - Licentie - Betwiste toekenning - Belanghebbende derde club - Belang - Addendum - Continuiteit van de club - Bevestiging van de licentie

Wanneer de toestand van belanghebbende derde clubs afhankelijk is van de toekenning van een licentie, beschikken zij over een gewettigd belang om die toekenning te betwisten; het addendum bij het Reglement van de KBVB maakt geen deel uit van dat Reglement en kan bij gevolg niet worden beschouwd als een verordenende tekst; de continuïteit van een club moet worden beoordeeld op grond, niet enkel van het neergelegde dossier, maar tevens van "alle gekende gegevens" en van alle nieuwe feiten op het ogenblik van de behandeling door het BAS.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
27/05/2015

BASKETBAL - Reglement - Vroegere beslissingen tenietgedaan door nieuwe beslissing - Gewettigd vertrouwen

Wanneer de Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Basketbalbond door twee opeenvolgende beslissingen bij eiseres het gewettigd vertrouwen wekt dat haar tweede ploeg in de derde nationale afdeling zal mogen aantreden, kan een latere beslissing van diezelfde raad van bestuur geen uitwerking krijgen in zoverre zij dat gewettigd vertrouwen teniet doet.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Basketbal
15/05/2015

VOETBAL - Licencies - Weigeriing - Hoger beroep - Algemene voorwaarden niet vervuld - Afwijzing

Wanneer het arbitragecollege vaststelt dat op het ogenblik van de behandeling van het hoger beroep één of meer van de algemene voorwaarden van artikel 407.1 van het Bondsreglement van de KBVB niet vervuld zijn, hoeft het college de continuiteit niet te onderzoeken en wijst het het hoger beroep af.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
07/05/2015

VOETBAL - Licenties - Hoger beroep - Gevraagde documenten - Kosten

Wanneer het BAS vaststelt dat alle door de KBVB gevraagde documenten en gegevens zijn bijgebracht, verleent het de licentie. De eiseres wordt niettemin in de kosten van het beroep veroordeeld wanneer die te wijten zijn aan de houding van de eiseres en niet aan enige schuld van de KBVB.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
06/05/2015

VOETBAL - Licenties - Weigering - Hoger beroep - Algemene voorwaarden niet vervuld - Afwijzing

Wanneer het arbitragecollege vaststelt dat op het ogenblik van de behandeling van het hoger beroep één of meer van de algemene voorwaarden van artikel 407.1 van het Bondsreglement van de KBVB niet vervuld zijn, hoeft het college de continuïteit niet te onderzoeken en wijst het hoger beroep af.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
05/05/2015

VOETBAL - Licenties - Weigering - Hoger beroep - Beoordeling continuiteit - Toekenning

Wanneer het arbitragecollege heeft vastgesteld dat de algemene voorwaarden van artikel 407.1 van het Bondsreglement zijn vervuld en vervolgens oordeelt dat de theoretisch opeisbare schuld door een lening van een investeerder ruimschoots is afgedekt en dat bovendien de reeds door die investeerder genomen financiële verbintenissen de continuiteïtsvooruitzichten in belangrijke mate verhogen, beslist het dat de continuïteit van de club "naar redelijke verwachtingen" verzekerd is en kent het de licentie toe.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
04/05/2015

VOETBAL - Licenties - Weigering - Hoger beroep - Toekenning

Wanneer het arbitragecollege vaststelt dat de algemene voorwaarden van artikel 407.1 van het reglement van de KBVB thans vermeld zijn en dat de continuiteit van de club gewaarborgd is daar een "comfortletter" van een vennootschap met ruim voldoende financiële middelen, kent het de licentie toe.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
04/05/2015

VOETBAL - Licencies - Weigering - Hoger beroep - Algemene voorwaarden niet vervuld - Afwijzing

Wanneer het arbitragecollege vaststelt dat op het ogenblik van de behandeling van het hoger beroep één of meer van de algemene voorwaarden van artikel 407.1 van het Bondsreglement van de KBVB niet vervuld zijn, hoeft het college de continuiteit niet te onderzoeken en wijst het het hoger beroep af.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
27/04/2015

VOETBAL - Licenties - Weigering - Beroep - Continuïteit - Toekenning

Wanneer het arbitragecollege heeft beslist dat de eiseres thans de in artikel 407.1 Reglement KBVB gestelde algemene voorwaarden vervalt, en vervolgens vaststelt dat, niettegenstaande het budget op aleatoire en onzekere grondslagen is opgesteld, de doorslaggevende en herhaalde steun van een onderneming de continuïteit van de club waarborgt, verleent het een licentie aan de club.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
13/04/2015

ZWEMSPORT - Trainers - Tuchtsanctie - Identiteitsverwisseling - Evenredigheid

Het BAS oordeelt dat de schorsing van begeleiding van zwemmers gedurende één jaar die de Tuchtraad van de "Fédération Francophone Belge de Natation" (FFBN) aan twee trainers heeft opgelegd, botst met het evenredigheidsbeginsel wanneer de identiteitsverwisseling van twee zwemsters op initiatief van de trainer, weliswaar een fout uitmaakt, maar geen inzicht tot bedrog is aangetoond en de feiten eenmalig zijn en door de daders spontaan zijn erkend.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Zwemsport
09/04/2015

VOETBAL - Evenredigheid - Toepassing

Wanneer het Arbitragehof vaststelt dat er een onevenwicht bestaat tussen de voordelen die volgen uit een beslissing van een orgaan van de KBVB en de onmiddellijke nadelen daarvan voor de betrokken club, beslist het de specifieke sanctie op te leggen ingeval van misbruik van recht, te weten de beperking van dat recht tot de normale uitoefening ervan.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
09/04/2015

VOETBAL - Vereniging in vereffening - Bondsschuld - Tenuitvoerlegging - Samenloop

Wanneer de voortzetting van de sportieve activiteiten onder de toepassing valt van de voorwaarden van het Bondsreglement, inzonderheid met betrekking tot het betalen van de bondsschulden, is de beslissing die in het verlengde ligt van die regel geen maatregel van tenuitvoerlegging die botst met de regels inzake samenloop.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
02/03/2015

BADMINTON - Beroepsspeler - Deelname aan interclubcompetitie - Verbod - Sanctie

Het reglement van de "Ligue francophone belge de badminton" (LFBB) staat de deelname van beroepsspelers aan de interclubcompetitie niet toe. Datzelfde reglement bevat echter geen sanctie bij overtreding van dat verbod, zodat krachtens art. 500, 5 het nationale reglement toegepast wordt.

Bijgevolg wordt, krachtens art. 345 van het Reglement van de Belgische Badminton Federatie, het opstellen van beroepsspelers in een interclubcompetitie gestraft met een geldboete en een forfaitnederlaag.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Badminton
13/02/2015

DOPING - Wielersport - Positieve test - Sanctie

De verwarring ten gevolge van twee dopingcontroles binnen een korte tijdspanne waarvan de eerste negatief was en bovendien gedekt werd door een medisch getuigschrift en van de warrige bevoegdheden bij een eerste inbreuk, verantwoordt de vernietiging van de beslissing die een effectieve schorsing van één jaar oplegt en de beslissing die een formele berisping oplegt.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Doping
23/01/2015

WIELRENNEN - Selectie wereldkampioenschap - Uitsluiting op grond van art.9.2.002 UCI reglement - Renner tegen wie onderzoek in dopingzaken wordt gevoerd - Onterechte selectieweigering - Schending van de grondrechten

Art. 9.2.002 UCI reglement kan niet worden toegepast wanneer die toepassing tot gevolg zou hebben dat een renner enkel op grond daarvan uitgesloten wordt van selectie voor het wereldkampioenschap omdat aldus zijn grondrechten worden geschonden.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Wielersport
12/01/2015

HOCKEY - Speler aangesloten bij een Belgische ploeg - Officiële wedstrijd voor buitenlandse ploeg - Niet meer speelgerechtigd in België

Een buitenlandse speler die aangesloten is bij een Belgische ploeg en die tijdens het seizoen in het buitenland wedstrijden betwist als lid van een buitenlandse ploeg, die niet zijn nationale ploeg is, is voor de duur van dat seizoen niet meer speelgerechtigd in België, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Hockey
02/01/2015

ARBITRAGE - Vordering tot vernietiging van een arbitragebeslissing - Rechtbank van eerste aanleg - Art.1704.2.d. (oud) Ger.W. - Art.1704.2.g. (oud) Ger.W. - Verwerping

Wanneer de rechtbank van eerste aanleg , waarbij een vordering tot nietigverklaring van een arbitrale beslissing aanhangig is gemaakt, vaststelt dat het BAS niet meer heeft toegekend dan gevorderd en dat de partijen ter zitting van het BAS de gelegenheid hebben gekregen hun standpunten uiteen te zetten, beslist ze dat noch art. 1704.2.d. (oud) noch art. 1704.2.g. (oud) van het Gerechtelijk Wetboek zijn geschonden en wijst ze bijgevolg de vordering af.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Arbitrage
10/12/2014

VOETBAL - Stopgezette wedstrijd - Uitslag

Het reglement van de KBVB bevat geen enkele bepaling die de uitslag regelt van een wedstrijd die ten gevolge van de houding van de toeschouwers definitief is stopgezet.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
10/12/2014

VOETBAL - Sanctie met uitstel - Opheffing uitstel

Een sanctie met uitstel, behalve een schorsing, wordt pas effectief wanneer de gesantioneerde een inbreuk pleegt die daadwerkelijk met een soortgelijke sanctie wordt bestraft.

Wanneer een nieuw reglement een gunstiger regime invoert, door bijvoorbeeld het uitstel tot één jaar te beperken, komt dit regime ook ten goede aan diegenen die onder het oude regime was gestraft.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
10/12/2014

VOETBAL - Incidenten - Objectieve aansprakelijkheid - Toepassing - Sancties

Hoewel het beginsel van de objectieve aansprakelijkheid van de clubs wegens de houding van hun supporters van toepassing is in de nationale rechtsorde, staat het aan de bevoegde sportinstanties om de opportuniteit en de keuze van de sancties te beoordelen. Het Hof bevestigt bijgevolg de beslissing van de Geschillencommissie die de sanctie van een wedstrijd met gesloten deuren geen maatregel is die in dit geval het supportersgeweld aan banden kan leggen.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
04/12/2014

VOETBAL - Wedstrijdblad - Laattijdige indiening - Sanctie

Het laattijdig indienen van het wedstrijdblad wordt op passende wijze bestraft door de Geschillencommissie van de KBVB die een geldboete heeft opgelegd.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
21/11/2014

VOETBAL - Bekercompetitie - Thuisvoordeel - Beslissing kalendermanager - Schending art. 1606 1. tot 3.

De beslissing van de kalendermanager die steunt op de verandering van datum van één wedstrijd op individuele basis tussen twee clubs, om het thuisvoordeel om te keren ten voordele van een andere club die in hetzelfde stadion speelt, is genomen in strijd met een logische en coherente interpretatie van de bepalingen in art. 1606 1. tot 3. van het Bondsreglement.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
21/10/2014

WIELERSPORT - Beroepsrenner - Schorsing - Motivering - Beoordeling

Het arbitragecollege dat de schorsing van een maand beoordeelt die aan een beroepsrenner wordt opgelegd omdat hij het imago van de wielersport zou hebben geschaad, beslist dat die schorsing niet passend wordt gemotiveerd door de enkele overweging dat hij materiaal te laat zou hebben ingeleverd.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Wielersport
18/09/2014

VOETBAL - Beker van België - Strafschoppenserie - Behoort niet tot de wedstrijd - Doelpunt - Onaantastbare beoordeling door de scheidsrechter

De strafschoppenserie om de winnaar aan te duiden in bekerwedstrijden is geen onderdeel van de wedstrijd en de scheidsrechter oordeelt op onaantastbare wijze of een strafschop een doelpunt oplevert.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
18/09/2014

VOETBAL -Beker van België - Klacht betreffende de spelleiding - Geschillencommissie - Bevoegdheid

Bij bekerwedstrijden is niet art. 1438.1 van het reglement van de KBVB, maar wel art. 1627.1 van dat reglement van toepassing; dat artikel wijst de Geschillencommissie betaald voetbal aan als instantie die bevoegd is om te oordelen over de geschillen inzake de uitslag van de wedstrijd.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
15/09/2014

VOETBAL - Speler - Loonachterstal - Veroordeling - Dading - Niet-betaling

De club die ingebreke blijft de bedragen te betalen die zij krachtens een dading na veroordeling verschuldigd is, wordt veroordeeld tot betaling van die bedragen vermeerderd met de intresten en de boete.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
15/09/2014

VOETBAL - Opleidingsvergoeding - Betrouwbaarheid van het E-Kick-Off systeem - Bewijs

Wanneer de eiser niet aantoont dat het E-Kick-Off systeem heeft gefaald waardoor de opleidingsvergoeding niet verschuldigd zou zijn, kan ook de KBVB geen fout ten laste worden gelegd en blijft de vergoeding verschuldigd.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
21/08/2014

RUITERSPORT - Selectie - Bevoegd orgaan - Criteria - Voorwerp arbitrage

Wanneer een nationale sportbon bij een selectie voor een internationale wedstrijd zijn eigen reglement schendt, vernietigt het arbitragecollege die selectie; wanneer uit de bewoordingen van de arbitrageovereenkomst blijkt dat beide partijen de definitieve beslissing over de grond van het geschil aan het arbitragecollege opdragen, mede gelet op de hoogdringendheid, beslist het Hof, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, de selectie van de eiseres te bevelen.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Ruitersport
29/07/2014

VOETBAL - Overeenkomst tussen voetbalmakelaar en speler - Beëindiging - Gegronde reden - Schadevergoeding

Wanneer het arbitragecollege vaststelt dat de gegronde reden, die tot staving van de beëindiging van de overeenkomst tussen een voetbalmakelaar en speler wordt aangevoerd, niet voldoende is aangetoond en dat evenmin is aangetoond dat de verweerder zijn contractuele verplichtingen zwaarwichtig en voortdurend heeft verzuimd, veroordeelt het de partij die de overeenkomst heeft beëindigd tot het betalen van schadevergoeding waarvan het bedrag door het college wordt bepaald.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
18/07/2014

VOETBAL - Kort geding - Vordering tot opschorting van de uitvoering van de arbitrale beslissing in afwachting van de beslissing ten gronde - Niet-ontvankelijkheid en ten overvloede niet gegrondheid.

De rechter in kort geding, die kennisneemt van een vordering tot dringende voorlopige maatregelen strekkende tot schorsing van een beslissing van het BAS, die de beslissing bevestigt die eiseres onder meer tot degradatie veroordeelt, tot de rechtbank van eerste aanleg ten gronde uitspraak zal hebben gedaan, verklaart de vordering niet ontvankelijk aangezien de beslissing van het BAS gezag van gewijsde heeft en enkel kan worden tenietgedaan door een beslissing die de uitspraak vernietigt of wijzigt, wat niet tot de bevoegdheid van de rechter in kort geding behoort.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
24/06/2014

BASKETBAL - Stijgings/dalingsregeling tweede klasse - Beslissing Raad van Bestuur KBBB - Vordering tot vernietiging - Belang

Hoewel de eiseres op het ogenblik dat zij de klacht tegen de stijgings/dalingsregeling indiende een legitiem belang had, dient te worden vastgesteld dat dit belang op het ogenblik van de behandeling door het BAS niet langer aanwezig is; zij is immers op een gunstige plaats geëindigd in de competitie en heeft bovendien ter zitting erkend dat zij niet zal aantreden in de volgende competitie.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Basketbal
03/06/2014

VOETBAL - Faillissement - Overdracht van patrimonium.

Artikel 2016 van het reglement van de KBVB dat met name bepaalt dat de overnemende club onmiddellijk de zekere, vaststaande en opeisbare schuld van de overdragende club moet aanzuiveren, geldt voor elke overdracht van patrimonium van een club, inclusief het stamnummer. Dat artikel heeft een algemene draagwijdte en is bijgevolg ook van toepassing bij overdracht na faillissement.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
09/05/2014

VOETBAL - LICENTIES - WEIGERING - BEVESTIGING DOOR HET BAS - KORT GEDING - DAGVAARDING VAN HET BAS - NIET ONTVANKELIJKHEID

De rechtsgrond op grond waarvan een rechtscollege dat uitspraak heeft gedaan over een zaak kan worden gedaagd geeft in hoofde van de eiser blijk van een op zijn minst originele en vermetele kijk op de rechtsprekende functie en op het beginsel van de scheiding van de machten. De vordering moet derhalve niet ontvankelijk worden verklaard.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
05/05/2014

VOETBAL - Licencies - Hoger beroep - Verwerping - Criterium van de continuïteit

Wanneer de eiseres op het ogenblik van de zitting niet alle voorwaarden vervult die zijn opgesomd in artikel 406.12 van het KBVB-reglement kan haar geen licentie worden verleend en hoeft het criterium van de continuïteit niet te worden onderzocht.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
05/05/2014

VOETBAL - Licenties - Hoger beroep - Negatief netto-bedrijfskapitaal - Criterium - Continuïteit

Het bestaan van een negatief netto-bedrijfskapitaal en negatieve resultaten vormt geen beletsel voor het verlenen van een licentie, op voorwaarde dat volgens verwachtingen, waarvan het BAS de redelijkheid beoordeelt, de continuïteit van de club is verzekerd tot einde van het seizoen waarvoor de licentie is verleend.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
02/05/2014

VOETBAL - Licenties - Hoger beroep - Verwerping - Criterium van de continuïteit

Wanneer de eiseres op het ogenblik van de zitting niet alle voorwaarden vervult die zijn opgesomd in artikel 406.12 van het KBVB-reglement, kan haar geen licentie worden verleend en hoeft het criterium van de continuïteit niet te worden onderzocht.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
02/05/2014

VOETBAL - Licenties - Hoger beroep - Gevraagde documenten - Continuïteit - Kosten

Wanneer het BAS vaststelt dat alle door de KBVB gevraagde documenten en gegevens zijn bijgebracht en de club aantoont dat haar continuïteit gevrijwaard is voor de duur van de licentie, verleent het de licentie. De eiseres wordt niettemin in de kosten van het beroep veroordeeld wanneer die te wijten zijn aan de houding van de eiseres en niet aan enige schuld van de KBVB.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
02/05/2014

VOETBAL - Competitievervalsing - Begrip

Het aanknopen van onderhandelingen of het treffen van een akkoord inzake transfers volstaat op zich niet voor competitievervalsing daar deze niet kan bestaan uit onachtzaamheid of gebrek aan voorziening, er moet immers gepoogd of effectief gehandeld worden met een welbepaalde doelstelling met name de competitie te willen vervalsen.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
02/05/2014

VOETBAL - Licenties - Weigering - Hoger beroep - Betalingsverplichtingen - Continuïteit

Wanneer het BAS vaststelt dat op de dag van de zitting alle betalingsverplichtingen als opgesomd in art. 406, 12, 4° van het KBVB-reglement zijn voldaan en de club het vertrouwen van haar schuldeisers heeft behouden, nieuwe kredieten en de vereiste "letter of confort" heeft verkregen, verleent het BAS de licentie van betaald voetbal.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
30/04/2014

VOETBAL - Licenties - hoger beroep - Gevraagde documenten - Continuïteit - Kosten

Wanneer het BAS vaststelt dat alle door de KBVB gevraagde documenten en gegevens zijn bijgebracht en de club aantoont dat haar continuïteit gevrijwaard is voor de duur van de licentie, verleent het de licentie. De eiseres wordt niettemin in de kosten van het beroep veroordeeld wanneer die te wijten zijn aan de houding van de eiseres en niet aan enige schuld van de KBVB.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
28/04/2014

VOETBAL - Licenties - Hoger beroep - Gevraagde documenten - Continuïteit - Kosten

Wanneer het BAS vaststelt dat alle door de KBVB gevraagde documenten en gegevens zijn bijgebracht en de club aantoont dat haar continuïteit gevrijwaard is voor de duur van de licentie, verleent het de licentie. De eiseres wordt niettemin in de kosten van het beroep veroordeeld wanneer die te wijten zijn aan de houding van de eiseres en niet aan enige schuld van de KBVB.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
23/04/2014

VOETBAL - Licenties - Hoger beroep - Gevraagde documenten - Kosten

Wanneer het BAS vaststelt dat alle door de KBVB gevraagde documenten en gegevens zijn bijgebracht, verleent het de licentie. De eiseres wordt niettemin in de kosten van het beroep veroordeeld wanneer die te wijten zijn aan de houding van de eiseres en niet aan enige schuld van de KBVB.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
07/03/2014

BASKETBAL - Vreemdeling - Lijst speelgerechtigde buitenlanders - Inschrijving - Voorwaarden

De buitenlander die beschikt over een geldige aankomstverklaring vervult de voorwaarden van de artikelen 288 en 289 van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Basketballiga en hoort te worden ingeschreven op de lijst van de speelgerechtigde buitenlanders.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Basketbal
06/01/2014

23 - VOETBAL - Aansluiting - Titularis van de licentie - Vertrekpunt

De speler wiens arbeidsovereenkomst van betaalde sportbeoefenaar in onderling akkoord wordt beëindigd, is vrij om bij een andere club aan te sluiten zodra de beëindiging ter kennis is gebracht van de KBVB; een speler wordt geacht in het bezit te zijn van een spelerslicentie vanaf de datum van de aanvraag bij de secretaris-generaal.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
23/12/2013

22 - TRIATLON - Betwisting inzake toepassing transferreglement - Verweerder - Niet ontvankelijjk

De vordering die de eiseres voor het arbitragecollege instelt tegen de instantie die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan en niet tegen de tegenpartij in eerste aanleg, is niet ontvankelijk.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Triatlon
05/12/2013

21 - RUGBY - Verkiezing van nationale afgevaardigden - Berekening van de meerderheid - Bindend advies van het BAS

Bij de verkiezing van de nationale afgevaardigden dient de meerderheid te worden berekend aan de hand van alle aanwezige of vertegenwoordigde leden, inclusief de onthoudingen en de nietige stemmen.

Het BAS neemt enkel kennis van het geschil zoals dat in de arbitrageovereenkomst is omschreven en kan bijgevolg de beslissing van de algemene vergadering niet vernietigen en beperkt zich tot "een bindend advies".

De partijen hebben zich ertoe verbonden dat advies na te leven.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Rugby
08/11/2013

20 - BASEBALL - Daad van beheer van de competitie - Reglement sportfederatie - Bevoegdheid technische commissie - Beslissing raad van bestuur - Vernietiging

Een administratief forfait opleggen wegens het niet doorgaan van een wedstrijd is een daad van beheer van competitie.

Wanneer het reglement van een sportfederatie de bevoegdheid om de organisatie en het beheer van de competitie aan de technische commissie heeft toegewezen, is een desbetreffende beslissing van de raad van bestuur van die federatie nietig.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Baseball
12/09/2013

19 - ZAALVOETBAL-Stijger naar 1ste klasse-Toekenning van een licentie aan een derde-Onderzoek-Belang

Wanneer bij het BAS een zaak aanhangig wordt gemaakt door een arbitrageovereenkomst waarbij de partijen het BAS verzoeken hun hele geschil te beslechten, is het BAS bevoegd om de eventuele regelmatigheid te onderzoeken van de licentie die aan een derde partij is toegekend, als dat onderzoek noodzakelijk is om het geschil te beslechten.

Het BAS voert dat onderzoek evenwel niet uit wanneer, met toepassing van het FUTSAL reglement, de eiseres in geen geval aanspraak kan maken op de plaats in eerste klasse van de club die onregelmatig een licentie zou hebben verkregen.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Zaalvoetbal
12/09/2013

18 - TAFELTENNIS - Feitelijke vereniging - Arbitrageovereenkomst - Ondertekening door advocaat - Geldigheid

De arbitrageovereenkomst die enkel is ondertekend door een advocaat zonder bijzondere machtiging van alle leden van de feitelijke vereniging is niet geldig en het arbitragecollege is bijgevolg zonder rechtsmacht

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Tafeltennis
09/08/2013

8 - HOCKEY-BEVOEGDHEID VAN HET BAS-ONDERTEKENDE ARBITRAGEOVEREENKOMST-REGLEMENT VAN DE SPORTFEDERATIE-MARGINALE TOETSING-ONDERZOEK TEN GRONDE

Wanneer het reglement van een sportfederatie bepaalt dat het BAS definitief uitspraak doet over het geschil en die federatie de arbitrageovereenkomst heeft ondertekend, doet het BAS uitspraak over het geschil ten gronde en niet enkel over de rechtspleging

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Hockey
21/05/2013

9 - VOETBAL-OVERLEGGEN VAN SOCIALE DOCUMENTEN-DWANGSOM-AANVANGSDATUM EXEQUATUR

Het BAS is bevoegd om het overleggen van sociale documenten op te leggen op straffe van dwangsom; die dwangsom is evenwel pas verschuldigd vanaf de betekening van het vonnis van exequatur van de arbitrale beslissing.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
21/05/2013

10 - VOETBAL-ARBITRAGEOVEREENKOMST NIET ONDERTEKEND DOOR VERWEERDER-OVEREENKOMST ONDERTEKEND DOOR BEIDE PARTIJEN-BEDING DAT HET BAS BEVOEGDHEID VERLEENT OM ELK GESCHIL UIT DE OVEREENKOMST TE BESLECHTEN

Zelfs wanneer de verweerder de arbitrageovereenkomst niet ondertekent, is de zaak geldig aanhangig gemaakt bij het BAS op grond van het beding in de door de partijen ondertekende overeenkomst dat het BAS de bevoegdheid verleent om uitspraak te doen over elk geschil uit die overeenkomst.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
17/05/2013

16 - VOETBAL-NIET GEKWALIFICEERDE SPELER-SANCTIES-TOEKENNEN PUNTEN

De beslissing van de Geschillencommissie om de wedstrijdpunten in het geheel niet toe te kennen, is een souvereine beslissing die overeenkomstig artikel 1917.1 van het Bondsreglement van de KBVB is genomen en die bijgevolg door het Arbitragecollege wordt bevestigd.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
17/05/2013

15 - VOETBAL-UITVOEREND COMITE VAN DE KBVB-UITLEGGENDE BESLISSING-DERDENVERZET-GEBREK-ARBITRALE VORDERING NIET ONTVANKELIJK

Een beslissing van het Uitvoerend Comité van de KBVB over een geval dat niet in zijn reglement is bepaald, vormt een uitleggende beslissing waartegen derdenverzet kan worden ingesteld. Het niet instellen ervan binnen de bepaalde termijnen houdt in dat de interne rechtsmiddelen niet zijn uitgeoefend en dat de arbitrale vordering niet ontvankelijk dient te worden verklaard.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
15/05/2013

12 - VOETBAL-LICENTIES-WEIGERING IN EERSTE AANLEG, BEVESTIGD IN HOGER BEROEP-ONTBREKENDE DOCUMENTEN VOORGELEGD OP DE ZITTING VAN HET BAS-TOEKENNING LICENTIE

De beslissing tot weigering van een licentie die genomen is door de licentiecommissie en in hoger beroep is bevestigd op grond dat bepaalde getuigschriften ontbreken, kan door het BAS worden vernietigd als die getuigschriften op de zitting van het BAS alsnog worden voorgelegd. In dat geval kent het BAS de licentie toe.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
08/05/2013

6 - IJSHOCKEY-SCHORSING-VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN-RECHT VAN VERDEDIGING-VOLHEID VAN RECHTSMACHT-NIEUWE STRAFMAAT

De straf die door de Beroepscommissie van de Koninklijke Belgische IJshockey Federatie is opgelegd kan door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport worden verminderd als het Hof vaststelt dat geen rekening is gehouden met verzachtende omstandigheden en gegevens in aanmerking zijn genomen waarover geen tegensprekelijk debat werd gevoerd.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Ijshockey
02/05/2013

13 - VOETBAL-LICENTIES-WEIGERING LICENTIE TOE TE KENNEN DOOR LICENTIECOMMISSIE BEVESTIGD IN HOGER BEROEP WEGENS ONTBREKEN VAN GETUIGSCHRIFTEN EN ANDERE BEWIJSKRACHTIGE STUKKEN-VOORGELEGD OP DE ZITTING VAN HET BAS-TOEKENNING VAN DE LICENTIE

De beslissing tot weigering van een licentie die genomen is door de licentiecommissie en in hoger beroep is bevestigd op grond dat bepaalde getuigschriften en bewijskrachtige elementen ontbreken, kan door het BAS worden vernietigd als die getuigschriften en elementen op de zitting van het BAS alsnog worden voorgelegd. In dat geval kent het BAS de licentie toe.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
30/04/2013

11 - VOETBAL - LICENTIES - BEROEP TEGEN DE WEIGERING DOOR DE LICENTIECOMMISSIE IN BEROEP - GEEN NIEUWE ELEMENTEN - BEVESTIGING BESTREDEN BESLISSING

Wanneer de eiser tot staving van zijn beroep tegen de weigering door de Licentiecommissie in beroep om een licentie toe te kennen geen enkel argument of stuk voorlegt, bevestigt het arbitragecollege de bestreden beslissing.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
10/04/2013

7 - BASKETBAL - SPELER INGESCHREVEN OP DE OORSPRONKELIJKE LIJST - TOEGEVOEGDE SPELER - GEEN VRIJGAVE OP HET OGENBLIK VAN DE INSCHRIJVING OP DE LIJST - VREEMDE OORZAAK - ZONDER TOEPASSING OMDAT HET GAAT OM DE MISKENNING VAN EEN REGLEMENTAIRE BEPALING

Het ontbreken van de vrijgave op het ogenblik waarop de speler op de oorspronkelijke lijst wordt ingeschreven kan niet worden gerechtvaardigd door een vreemde oorzaak, aangezien aldus een reglementaire en geen contractuele bepaling wordt miskend.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Basketbal
06/03/2013

5 - DOPING - POSITIEVE CONTROLE - RECHTVAARDIGING

Noch het overleggen van een medisch getuigschrift dat het gebruik van verboden middelen om therapeutische redenen voorschrijft, noch een aanvraag tot het verkrijgen van toestemming wegens therapeutische noodzaak, kunnen, a posteriori, een positieve dopingcontrole rechtvaardigen.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Doping
19/12/2012

4 - DOPING - STAAL - VOLUME - OVEREENSTEMMING - NIETIGHEID

Wanneer het volume van het staal dat bij een dopingcontrole is afgenomen niet overeenstemt met de bepalingen van artikel 9, §1, van het Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10.10.2002, dienen de controle en daaropvolgende sanctie nietig te worden verklaard.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Doping
04/10/2012

2 - VOETBAL-INTERNATIONALE TRANSFER-AFGIFTE VAN HET INTERNATIONAAL TRANSFERCERTIFICAAT DOOR DE KBVB ZONDER VOORAFGAANDELIJKE RAADPLEGING VAN DE CLUB-FOUT-SCHADE-OORZAKELIJK VERBAND

Hoewel de KBVB, met schending van artikel 922.21 van zijn reglement, heeft nagelaten vooraf het akkoord te vragen van de club waaraan de speler was toegewezen alvorens een internationaal transfercertificaat af te leveren, kan die fout niet leiden tot schadevergoeding aan de voormelde club wegens het ontbreken van oorzakelijk verband tussen die fout en de vermeende schade.

De speler was immers op het ogenblik van de transferaanvraag niet meer aan de club toegewezen daar hij voordien zijn arbeidsovereenkomst wegens zware fout eenzijdig had beëindigd.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal
23/08/2012

3 - WRAKING-ARBITER-GRONDSLAG

Het optreden van een arbiter als raadsman van een persoon die niets uitstaande heeft met het arbitragegeschil, doet op zichzelf helemaal geen algemeen negatief a priori ontstaan zodat de onpartijdigheid van die arbiter ten aanzien van de tegenstander van die client niet in het gedrang komt.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Wraking
30/03/2012

1- VOETBAL – BETAALD VOETBAL – TRANSFER BUITEN TRANSFERPERIODE - GOEDKEURING - VOORWAARDEN.

Artikel 913.222 van het Bondsreglement KBVB bepaalt de vormvereisten bij een transferaanvraag; de miskenning daarvan leidt tot relatieve nietigheid die enkel door de betrokken partijen kan worden aangevoerd.

Artikel 913 van het Bondsreglement KBVB verleent aan het Uitvoerend Comité het recht een transfer te valideren als één van de drie vermelde voorwaarden is vervuld.

Artikel 6 van het FIFA-reglement staat niet eraan in de weg dat een nationale bond een transfer valideert in een situatie waarin een speler geen verwijt treft, op voorwaarde dat de bond daarbij vaststelt dat de sportieve integriteit van de betrokken competitie gewaarborgd blijft.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord