Nieuws

27/10/2016

Beslissing Mededingingsautoriteit - BAS

Het BAS was onlangs betrokken in een procedure bij de Belgische Mededingingsauroriteit na een arbitrale uitspraak gedaan door een scheidsgerecht in een arbitrage van het BAS. De voetbalclub White Star had aan de Belgische Mededingingsautoriteit voorlopige maatregelen gevraagd tegen de KBVB en het BAS. Met haar beslissing van 14 juli 2016 heeft de Belgische Mededingingsautoriteit de vordering tot voorlopige maatregelen van White Star afgewezen als ongegrond.


- Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit besluit dat het Belgisch Arbitragehof voor de Sport geen "onderneming" of "ondernemingsvereniging" is in de zin van art. IV.1 en IV.2 van de Belgische Mededingingswet en van artikel 101 en 102 TFEU (Europees Mededingingsrecht). Het Mededingingscollege benadrukt dat, ook al bestaan er banden tussen het BAS en sportfederaties die wel als onderneming of ondernemingsvereniging te beschouwen zijn, zoals de KBVB, dan nog staat het prima facie niet voldoende vast dat het BAS als een onderneming of een ondernemingsvereniging moet beschouwd worden.


- Het Mededingingscollege vestigt er de aandacht op dat een arbitragecollege alleszins gebonden is door de regels van het mededingingsrecht die van openbare orde zijn en die het in beginsel uit eigen beweging moet inroepen en waarvan de niet-naleving kan leiden tot de vernietiging van de arbitrale uitspraak.


- Tenslotte komt het Mededingingscollege tot de conclusie dat de exclusieve bevoegdheid van het BAS zoals voorzien in het Reglement van de KBVB geen schending betekent van de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie (in de zaak MOTOE), omdat deze exclusieve bevoegdheid van het BAS en zijn volheid van rechtsmacht niet belet dat later een vordering kan ingesteld worden bij de overheidsrechter.


De volledige beslissing kan geraadpleegd worden op de website van de Belgische Mededingingsautoriteit:


http://www.bma-abc.be/sites/default/files/content/...